Ponude

Ponude

Savje­to­va­nje za traume

Ponedjeljak 10:00 - 12:00
Srijeda 10:00 - 12:00

Prva pomoć

 

Udru­ga si je za cilj pos­ta­vi­la pro­mi­ca­nje medi­cin­ske i psi­hi­ja­trij­sko-soci­jal­ne skr­bi za tra­uma­ti­zi­ra­ne izbje­gli­ce i inte­gra­ci­ju migranata.

# Odva­ja­mo vri­je­me da pos­lu­ša­mo i razu­mi­je­mo, uglav­nom uz podr­šku prevoditelja.

# Savje­tu­je­mo, ako je potreb­no, pos­tav­lja­mo I počet­nu dijag­no­zu, pru­ži­mo infor­ma­ci­je o boles­ti i raz­go­va­ra­mo o moguć­nos­ti­ma podr­ške. Pazi­mo na moguć­nos­ti paci­je­na­ta i poti­če­mo ih da sami sebi pomognu.

# Dogo­va­ra­mo psi­hi­ja­trij­ske i/ili psi­ho­te­ra­pe­ut­ske tret­ma­ne i usmjerujemo.

# Sura­đu­je­mo s liječ­ni­ci­ma, savje­to­va­li­šti­ma i odvjet­ni­ci­ma ili kon­tak­ti­ra­mo ins­ti­tu­ci­je da podr­ži­mo tra­ži­te­lje azila.

# Nudi­mo mre­žu prevoditelja.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Dr. Kat­ha­ri­na Corrinth
Men­s­c­hen­rec­h­t­szen­trum
Alter Schlac­h­t­hof 59, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.