Ponude

Ponude

Savje­to­va­nje o povrat­ku — Pomoć pri povratku

Ponedjeljak
Time by arrangement
Utorak
Time by arrangement
Srijeda
Time by arrangement
Četvrtak
Time by arrangement
Petak
Time by arrangement

Pomo­ći lju­di­ma da poč­nu ispo­čet­ka u svo­joj domovini.

 

Rad­no vri­je­me: Ter­mi­ni po dogo­vo­ru telefonom

 

Mi smo tu za vas:

ako se želi­te vra­ti­ti u svo­ju domovinu.

ako nis­te sigur­ni i ne zna­te što može­te oče­ki­va­ti ​​tamo u ovom trenutku.

ako tre­ba­te savjet i finan­cij­sku pot­po­ru pri povratku.

 

Savje­ti su za:

priz­na­te i tole­ri­ra­ne izbjeglice

tra­ži­te­lje azila

oso­be bez dozvo­le borav­ka i

stran­ce koji pri­ma­ju soci­jal­ne naknade

 

Naša ponu­da:

Pomoć u orga­ni­za­ci­ji povratka

Istra­ži­va­nje tre­nut­ne poli­tič­ke i eko­nom­ske situ­aci­jeu vašoj zemlji

Savje­ti o pos­to­je­ćim pro­gra­mi­ma financiranja

Razvoj kon­cep­ta indi­vi­du­al­nog povrat­ka u vezi stam­be­nih i pos­lov­nih moguć­nos­ti, osi­gu­ra­va­nja živo­ta, potreb­ne medi­cin­ske skr­bi te moguć­nos­ti obra­zo­va­nja i stru­ke za djecu

Upu­ći­va­nje na orga­ni­za­ci­je u matič­noj zem­lji, koje bi tre­ba­le nas­ta­vi­ti pra­ti­ti i podr­ža­va­ti rein­te­gra­ci­ju na licu mjesta

 

Naš cilj je,

 

da se oni koji su volj­ni vra­ti­ti se vra­ti­ti u svo­ju domo­vi­nu, mogu to sigur­no i s per­s­pek­ti­vom napraviti.

 

Savje­to­va­li­šte je dobro­volj­no i otvo­re­no. Sadr­žaj ras­pra­va je povjerljiv.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Tama­ra Hillens
Bera­tun­gs- und Fami­li­en­zen­trum Caritashaus
Sop­hi­ens­traße 33, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.