Admi­nis­tra­ția dis­tric­tu­a­lă Karlsruhe

Marți
8:00 - 12:00
Miercuri
8:00 - 12:00
Vineri
8:00 - 12:00
Marți
14:00 - 17:00

Mun­că de migra­ție și inte­gra­re în dis­tric­tul Karl­sru­he Dis­tric­tul Karl­sru­he ofe­ră aju­tor și spri­jin în urmă­toa­re­le dome­nii: — Tranzi­ția de la școa­lă la mun­că — Școli spon­so­ri­za­te de dis­tric­tul Karl­sru­he — Citiți mai mult

Agen­tia de competenta

Luni
9:00 - 17:00
Marți
9:00 - 17:00
Miercuri
9:00 - 17:00
Joi
9:00 - 17:00
Vineri
9:00 - 17:00

Pen­tru tine­rii cu vâr­sta cuprin­să între 15 și 25 de ani din zona ora­șu­lui Karl­sru­he Kom­pe­ten­za­gen­tur Karl­sru­he este un pro­iect de tranzi­ție de la școa­lă la mun­că. Vă sfă­tu­im în Citiți mai mult

Aju­tor pen­tru ucraineni

Per­mis de șede­re pen­tru refu­gi­ați aici Link zu den Bera­tun­gss­te­l­len aici Alte link-uri: Ucrai­neni din Karl­sru­he — DUV eV Asis­ten­ță pen­tru refu­gi­ați Karl­sru­he eV Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei și Migra­ți­ei BW Con­si­li­ul pen­tru Refu­gi­ați BW Ora­șul Citiți mai mult

Aju­tor SIDA Karlsruhe

Luni
13.00 - 16.00
Marți
10.00 - 13.00
Miercuri
13.00 - 16.00
Joi
15.00 - 18.00

Cen­trul de sănă­ta­te sexu­a­lă „SIDA-Hil­­fe Karl­sru­he — Zen­trum für sexu­e­l­le Gesun­dhe­it eV” este o aso­ci­a­ție inde­pen­den­tă și non-pro­­fit, care a fost fon­da­tă în 1985 ca „Ini­ția­ti­va SIDA Karl­sru­he eV”. Ofe­ră Citiți mai mult

Apli­ca­ția „Arri­ving“

Ofi­ci­ul Fede­ral pen­tru Migra­ție și Refu­gi­ați Răs­pun­suri la între­bări prac­ti­ce din via­ța de zi cu zi. Infor­ma­ții des­pre azil, uce­ni­cie și locuri de mun­că. Oport­u­ni­tăți onli­ne gra­tu­i­te de a învă­ța lim­ba ger­ma­nă. Citiți mai mult

Apli­ca­ția de sal­va­re prin vaccinare

Suport digi­tal pen­tru bari­e­re­le ling­vis­ti­ce din calea edu­ca­ți­ei pri­vind vac­ci­na­rea Coro­na. „Să asis­te per­so­na­lul de vac­ci­na­re din cen­tre­le de imu­ni­za­re. Pen­tru per­soa­ne­le care nu vor­besc ger­ma­nă sau cu defi­cien­țe de Citiți mai mult

Apli­ca­ția integreat

Pen­tru ora­șul Karl­sru­he Apli­ca­ția îi aju­tă pe cetă­țe­nii cu ori­gini de refu­gi­ați sau de migra­ție să acce­se­ze în mod inde­pen­dent diver­se ser­vi­cii și infor­ma­ții din dis­tric­tul Karl­sru­he. Apli­ca­ția este mul­ti­ling­vă Citiți mai mult

Bios Pro­tec­ția Victimelor

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Ini­ția­ti­va de tra­ta­ment pen­tru pro­tec­ția vic­ti­me­lor (BIOS-BW) e. V. este o aso­ci­a­ție de jude­că­tori, pro­cu­rori, avo­cați, psi­ho­logi și alte per­soa­ne inte­re­sa­te. Ofer­ta BIOS-BW inclu­de în prin­ci­pal:   — Aju­tor pen­tru Citiți mai mult

Biro­ul Antidiscriminare

Con­sul­tan­ță și spri­jin pen­tru per­soa­ne­le care au sufe­rit dis­cri­mi­na­re  Cine ne poa­te con­tac­ta? Sus­ți­nem toa­te per­soa­ne­le care sunt direct sau indi­rect afec­ta­te de dis­cri­mi­na­re. Ser­vi­ci­i­le noas­tre de con­sul­tan­ță sunt întot­dea­u­na Citiți mai mult

Biro­ul pen­tru Ega­li­ta­tea de Șanse

Luni
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Marți
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Miercuri
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Joi
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Vineri
8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30

al ora­șu­lui Karl­sru­he Biro­ul pen­tru șanse ega­le al ora­șu­lui Karl­sru­he este un punct de con­tact pen­tru băr­bați și femei cu suges­tii, între­bări și recla­ma­ții pri­vind ega­li­ta­tea de șanse. Sună-ne dacă tu — Citiți mai mult

Cafe­nea­ua de bun venit

Miercuri
16:00 - 18:00

Infor­ma­ții, aju­tor și con­tact Aflați des­pre gama de posi­bi­li­tăți aici în Karl­sru­he. Con­si­li­e­rii sunt dis­po­ni­bili pen­tru a vă aju­ta să vă găsiți dru­mul. Con­ver­sa­ție și rela­ție într-un cadru rela­xat. Ore Citiți mai mult

Ce mai faci?! — Geht was?!

Luni
08:00 - 17:00
Marți
14:00 - 17:00
Joi
14:00 - 17:00
Vineri
08:00 - 17:00

Pen­tru tineri între 15 și 27 de ani Pro­iec­tul Ce mai faci?! este un ser­vi­ciu de con­si­li­e­re și pla­sa­ment com­ple­men­tar și înso­ți­tor. Se adre­sea­ză tine­ri­lor cu vâr­ste cuprin­se între 15 și Citiți mai mult

Cen­tru de con­si­li­e­re Karl­sru­he pro­fa­mi­lia Karlsruhe

pro­fa­mi­lia Karl­sru­he Ser­vi­cii de con­si­li­e­re — Con­si­li­e­re pri­vind con­flic­te­le de sar­ci­nă — Con­si­li­e­re juri­di­că soci­a­lă — Con­si­li­e­re medi­ca­lă — Con­sul­ta­rea tine­ri­lor — Edu­ca­ție sexu­a­lă — con­si­li­e­re LGBTTIQ* — Sexu­a­li­ta­tea și… — Citiți mai mult

Cen­tru de con­si­li­e­re social

Joi
14.00-16.00

pen­tru ita­li­eni Ammor­ti­z­za­tori soci­ali Pen­si­oni Infort­uni, malat­tie profesionale

Cen­trul Inter­națio­nal pen­tru Studenți

Luni
10:00 - 14:00
Marți
10:00 - 14:00
Miercuri
10:00 - 14:00
Joi
10:00 - 14:00
Vineri
10:00 - 14:00

la Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he La Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he puteți: — găsi un par­te­ner ling­vis­tic tan­dem, cu care vă puteți îmbu­nă­tăți abi­li­tă­ți­le ling­vis­ti­ce, — găsi aju­tor prin­­tr-un spon­sor, care vă aju­tă să vă Citiți mai mult

Con­si­li­e­re AWO pri­vind migrația

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Grup țin­tă Aveți reșe­din­ța în Karl­sru­he și sun­teți cu vâr­sta de pes­te 27 de ani nou in Ger­ma­nia cu reșe­din­ță per­ma­nen­tă aici (de exem­plu, cu reșe­din­ță pen­tru mun­că, ca refu­gi­at recu­nos­cut, Citiți mai mult

Con­si­li­e­re în mate­rie de migra­ție — RDVBW

Luni
9:00-11:00
Miercuri
9:00-11:00
Joi
9:00-12:00 / 15.00-17.00
Vineri
9:00-11:00

arKA — aju­tor pen­tru romani din Karl­sru­he Aso­ci­a­ția Româ­­no-Ger­­ma­­­nă din Baden Würt­tem­berg eV RDVBW ofe­ră aju­tor și spri­jin în toa­te situ­a­ți­i­le de via­ță pen­tru toți migran­ții din Karl­sru­he — în spe­cial Citiți mai mult

Con­si­li­e­re pen­tru com­pa­tri­o­ții din Africa

Luni
10:00 - 14:00
Vineri
10:00 - 14:00

Avem gri­jă de soma­lezi și de alți refu­gi­ați afri­cani din Karl­sru­he și din împre­ju­ri­mi. Nu doar pen­tru refu­gi­ați, ci și pen­tru com­pa­tri­o­ții din Soma­lia și din alte țări afri­ca­ne care Citiți mai mult

Con­si­li­e­re pen­tru refu­gi­ați și migrație

Orien­ta­rea refu­gi­a­ți­lor   Ofer­te­le noas­tre: Con­si­li­em soli­ci­tan­ții de azil și refu­gi­ați recu­nos­cuți și res­pinși, pre­cum și per­soa­ne­le cu sta­tut de rezi­den­ță nere­gu­la­men­ta­ră și migran­ții în: între­bări refe­ri­toa­re la drep­tul de șede­re Citiți mai mult

Con­si­li­e­re pen­tru reîn­toar­ce­re Asis­ten­ță pen­tru reîntoarcere

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Aju­tând oame­nii să facă un nou înce­put în țara lor de ori­gi­ne. Pro­gram de birou: Pro­gra­mări tele­fo­ni­ce Noi sun­tem aici pen­tru tine dacă ai dorin­ța de a te întoar­ce în țara Citiți mai mult

Con­si­li­e­re pen­tru trauma

Luni
10:00 - 12:00
Miercuri
10:00 - 12:00

Pri­mul aju­tor Aso­ci­a­ția își pro­pu­ne să pro­mo­veze îngri­ji­rea medi­ca­lă și psi­­hia­­­tri­­­co-soci­­a­­­lă pen­tru refu­gi­a­ții trau­ma­ti­zați și inte­gra­rea migran­ți­lor. # Ne facem timp să ascul­tăm și să înțe­le­gem, de obi­cei cu spri­ji­nul Citiți mai mult

Con­si­li­e­re pri­vind migra­ția pen­tru imi­granți adulți (MBE)

Miercuri
09:00 - 12:00
Joi
13:00 - 17:00

Pen­tru imi­granți și fami­li­i­le lor MBE se adre­sea­ză: – Migranți adulți în vâr­stă de 27 de ani și fami­li­i­le aces­to­ra cu sta­tut de rezi­den­ță pe ter­men lung la 3 ani de Citiți mai mult

Con­si­li­e­re soci­a­lă și procedurală

Luni
9:00 - 11:00 & 14:00 - 16:00
Marți
9:00 - 11:00 & 14:00 - 16:00
Joi
9:00 - 11:00 & 14:00 - 16:00

la LEA Dur­la­cher Allee 100   În Dur­la­cher Allee 100 are loc din nou con­sul­tan­ța regu­la­tă!   Pro­gra­mul de lucru este:   LUNI: 9:00 — 11:00 MARȚI: 14:00 — 16:00 PENTRU: 9:00 Citiți mai mult

Con­si­li­ul con­sul­ta­tiv pen­tru migra­ție al ora­șu­lui Karlsruhe

Biro­ul pen­tru Inte­gra­re al ora­șu­lui Karl­sru­he Con­si­li­ul Con­sul­ta­tiv pen­tru Migra­ție are sar­ci­na de a con­si­lia Con­si­li­ul Local în înde­pli­ni­rea sar­ci­ni­lor sale prin suges­tii, reco­man­dări și decla­ra­ții cu pri­vi­re la toa­te Citiți mai mult

Con­sul­tan­ta si lec­tii de germana

Joi
10:00 - 13:00

De la Fre­un­de für Frem­de eV (pri­e­te­ni pen­tru stră­ini e. V.)  Con­sul­tan­ță în ches­tiuni de drept stră­in, în rela­ți­i­le cu auto­ri­tă­ți­le și tri­bu­na­le­le, atunci când sun­teți în cău­ta­rea unui loc de Citiți mai mult

Con­sul­ta­rea ini­ția­lă pen­tru migranți

Luni
Marți
Miercuri
9:00 - 12:00
Joi
Vineri

pen­tru imi­gran­ti adulti  În tim­pul cri­zei coro­na ne puteți con­tac­ta prin tele­fon și e‑mail sau puteți face o pro­gra­ma­re. Sar­ci­ni­le noas­tre: — îndru­ma­re indi­vi­du­a­lă — Efec­tu­a­rea de spri­jin socio-edu­­­ca­­­tiv pe Citiți mai mult

Con­sul­ta­ție AWO pri­vind migrația

Con­si­li­e­re pri­vind migra­ția pen­tru imi­granți adulți Pen­tru imi­granți și fami­li­i­le lor Acest ser­vi­ciu spe­ci­fic migra­ți­ei a fost înfi­in­țat în teme­iul noii legi a imi­gra­ți­ei cu sco­pul de a spri­jini și însoți Citiți mai mult

esta­bli

Plat­for­mă digi­ta­lă pen­tru fon­da­tori migranți Esta­bli spri­ji­nă noii cetă­țeni și per­soa­ne­le din stră­i­nă­ta­te care au difi­cul­tăți cu lim­ba ger­ma­nă pen­tru a‑și des­chi­de pro­pria afa­ce­re în Ger­ma­nia. Ofe­rim o rețea de Citiți mai mult

Flü­ch­tlin­gshil­fe Karl­sru­he eV – Birou

Marți
15:00 - 18:00
Miercuri
15:00 - 18:00
Joi
15:00 - 18:00
Vineri
15:00 - 18:00

Este nece­sa­ră înre­gis­tra­rea Biro­ul Flü­ch­tlin­gshil­fe Karl­sru­he eV Alter Sch­la­ch­thof 59 — Cen­trul pen­tru drep­tu­ri­le omu­lui — eta­jul 2 este des­chis pen­tru tine întot­dea­u­na de marți până vineri — de la 15:00 la Citiți mai mult

Ghid pen­tru migranți

Miercuri
9:00 - 12:00
Joi
13:00 - 17:00

Aso­ci­a­ția ger­ma­ni­lor din Rusia  Îndru­ma­re și spri­jin îna­in­tea, în tim­pul și după urma­rea unui curs de inte­gra­re pe urmă­toa­re­le aspec­te: — Învăț lim­ba ger­ma­nă — Con­si­li­e­re pri­vind cur­su­ri­le de inte­gra­re sau Citiți mai mult