Oferte

Oferte

Con­sul­tan­ta si lec­tii de germana

Joi 10:00 Registration

de Fre­un­de für Frem­de e.V.

Con­sul­tan­ta si lec­tii de germana 

Con­sul­tan­ță în ches­tiuni de drept stră­in, în rela­ți­i­le cu auto­ri­tă­ți­le și tri­bu­na­le­le, atunci când sun­teți în cău­ta­rea unui loc de mun­că sau caza­re, când sun­teți într‑o căsă­to­rie bicul­tu­ra­lă sau ori­un­de alt­un­de­va cău­tați ajutor.

Lec­ți­i­le de ger­ma­nă sunt în spe­cial pen­tru stră­i­nii care nu au drep­tul la un curs de inte­gra­re sau nu pot urma unul din cau­za situ­a­ți­ei personale.


Rela­ții publice

Pe lân­gă asis­ten­ța indi­vi­du­a­lă, con­si­de­răm că mun­ca noas­tră este o sar­ci­nă socio-politică.
Prin urma­re, este impor­tant pen­tru noi să medi­am con­tac­te­le din­tre ger­mani și stră­ini și să pro­mo­văm inte­re­sul și înțe­le­ge­rea pen­tru migranți și cul­tu­ra lor.

 

Grupul țintă: toate (pentru străinii care nu au dreptul la un curs de integrare)
Acest eveniment este gratuit
Fre­un­de für Frem­de e.V.
ibz, 1st flo­or right
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.