Oferte
Oferte

Ghid des­pre sis­te­mul de sănă­ta­te din Germania

Un ghid pen­tru per­soa­ne­le cu un tre­cut migrator

Ghi­dul ofe­ră per­soa­ne­lor cu un bac­k­gro­und migra­tor care tră­iesc în Ger­ma­nia infor­ma­ții de bază des­pre sis­te­mul de sănă­ta­te din Ger­ma­nia. Con­ți­ne, de ase­me­nea, suges­tii des­pre ce tre­bu­ie făcut în caz de boa­lă sau dacă este nece­sa­ră îngri­ji­rea pre­ven­ti­vă. Infor­ma­ții supli­men­ta­re aco­pe­ră, prin­tre alte­le, între­bări des­pre asi­gu­ră­ri­le de sănă­ta­te, exa­mi­nă­ri­le pre­ven­ti­ve și de detec­ta­re pre­co­ce și ser­vi­ci­i­le de asis­ten­ță ofe­ri­te de asi­gu­ră­ri­le de îngri­ji­re pe ter­men lung.

Ghi­dul des­pre sis­te­mul de sănă­ta­te din Ger­ma­nia este împăr­țit în cinci capitole:
1. asi­gu­ra­rea de sănătate,
2. îngri­ji­re medicală,
3. în caz de urgență,
4. asis­ten­ță medi­ca­lă pre­ven­ti­vă și
5. asi­gu­ra­re de îngri­ji­re pe ter­men lung.

📎Flyer pen­tru descărcare

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.