Oferte

Oferte

Comi­te­tul de inte­gra­re din Karlsruhe

Comi­te­tul de inte­gra­re al ora­șu­lui Karlsruhe

Pen­tru Karl­sru­he, ca oraș modern și cos­mo­po­lit, imi­gra­ția a jucat un rol impor­tant încă de la înfi­in­ța­rea orașului.
Oameni cu expe­rien­țe (de migra­ție) diver­se și influ­en­țe din medii cul­tu­ra­le, reli­gi­oa­se și alte medii soci­a­le își au domi­ci­li­ul în Karl­sru­he și îmbo­gă­țesc soci­e­ta­tea ora­șu­lui în fie­ca­re zi.

Comi­te­tul de inte­gra­re din Karl­sru­he exis­tă pen­tru a asi­gu­ra ega­li­ta­tea de șanse pen­tru toți locu­i­to­rii din Karl­sru­he și pen­tru a apă­ra inte­re­se­le imigranților.

Sar­ci­na Comi­te­tu­lui de inte­gra­re este de a con­si­lia con­si­li­ul muni­ci­pal cu pri­vi­re la aspec­te­le lega­te de poli­ti­ca de inte­gra­re și, în cali­ta­te de orga­nism repre­zen­ta­tiv, de a pro­mo­va par­ti­ci­pa­rea soci­a­lă, poli­ti­că, cul­tu­ra­lă și eco­no­mi­că ega­lă a cetă­țe­ni­lor din Karl­sru­he cu și fără un tre­cut migrator.


Dome­nii de studiu

1. Lim­ba și educația

Noomi Arn­dt
E‑Mail: noomi.arndt@yahoo.de

Ahmad Hawar­nah
E‑Mail: ahmad.hawarnah@gmail.com

2. Inte­gra­rea juri­di­că și economică

Hele­ne Khuen-Belasi
E‑Mail: lekhube@gmail.com

Jus­tin Shrum
E‑Mail: justin@thejusticeproject.net

3. Dia­lo­gul cul­tu­ral și interreligios

Najo­ua Benzarti
E‑Mail: najoua.benzarti@hotmail.de

Mir­ja Kon-Thederan
E‑Mail: mirja.kon-thederan@web.de

4. Des­chi­de­re inter­cul­tu­ra­lă și locuințe

Dr. Tas­si Giannikopoulos
E‑Mail: toni80@sonnenkinder.org

Micha­el Postert
E‑Mail: michael.postert@sw-ka.de

5. Sănă­ta­te, per­soa­ne în vâr­stă, sport

Willi Hart­mann
E‑Mail: hartmannsemail@gmail.com

Badri Moha­med Daahir
E‑Mail: daahir111@hotmail.com

Man­da­tul 2020–2024


Vii­toa­re­le întâl­niri pot fi găsi­te la:
Calen­da­rul ședin­țe­lor Ora­șul Karlsruhe

Ora de con­si­li­e­re prin programare

 

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
Büro für Inte­gra­tion / Arbe­it­skre­is Integrationsasusschuss
Kai­ser­stra­ße 235, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.