Alte ofer­te de învă­ța­re a lim­bii ger­ma­ne în Karlsruhe

Pe lân­gă cur­su­ri­le de inte­gra­re, exis­tă nume­roa­se alte posi­bi­li­tăți de a învă­ța lim­ba ger­ma­nă în Karl­sru­he. De exemplu,

  • puteți învă­ța lim­ba ger­ma­nă cu un volun­tar în cadrul unei asociații,
  • vă puteți dezvol­ta cunoș­tin­țe­le online,
  • puteți absolvi un curs de lim­bă pen­tru profesie,
  • puteți vor­bi lim­ba ger­ma­nă cu alții, într‑o atmosfe­ră rela­xa­tă, de exem­plu la întâl­ni­rea „Vor­biți între voi(„Spre­cht mite­i­nan­der”) de la Cen­trul pen­tru cetă­țeni Mühl­bu­rg (Bür­ger­zen­trum Mühl­bu­rg) și “Spe­ch­Pu­n­kt” în Cen­trul inter­națio­nal de întâl­niri (Inter­na­tio­na­les Begeg­nun­gs­zen­trum).

Alte ofer­te de învă­ța­re a lim­bii ger­ma­ne în Karl­sru­he găsiți aici