Oferte

Oferte

Ghid pen­tru migranți

Miercuri 9:00 - 12:00
Joi 13:00 - 17:00

Aso­ci­a­ția ger­ma­ni­lor din Rusia 

Îndru­ma­re și spri­jin îna­in­tea, în tim­pul și după urma­rea unui curs de inte­gra­re pe urmă­toa­re­le aspecte:
— Învăț lim­ba germană
— Con­si­li­e­re pri­vind cur­su­ri­le de inte­gra­re sau alte ofer­te de lim­bi străine

- Asi­gu­ra­rea mij­loa­ce­lor de existență

- Recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor edu­ca­țio­na­le și pro­fe­sio­na­le din străinătate

- inte­gra­rea profesională
— asi­gu­ra­rea îngri­ji­rii copiilor
— Sta­tut de rezi­den­ta, națio­na­li­ta­te, sănă­ta­te, asi­gu­ra­re de sănă­ta­te — timp liber
— par­ti­ci­pa­rea socială
— alte zone de integrare
pen­tru adulți de 27 de ani și peste.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Anna Kas­ta­li­on & Anna Scheifel 
Lan­ds­mann­schaft der Deut­schen aus Russland
Sche­ffels­tr. 54, 76135 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.