Ponude
Ponude
Landsmannschaft of Germans from Russia

Sve pod jed­nim krovom

Lan­d­sman­n­s­c­haft Nije­ma­ca iz Rusije

Sve pod jed­nim krovom

Dje­ca, mla­di, odras­li i sta­ri­je oso­be svih nacionalnosti
Radu­je­mo se svi­ma koji nam dođu.
U Domu mla­dih nudi­mo sadr­žaj­ne aktiv­nos­ti u slo­bod­no vri­je­me za jača­nje poten­ci­ja­la use­lje­ni­ka, ori­jen­ta­cij­sku pomoć obi­te­lji­ma i još mno­go toga.

Ciljna skupina: (Djeca, mladi, odrasli i starije osobe svih nacionalnosti)
Ovaj događaj je besplatan
Jugen­d­ha­us
Schef­fel­s­traße (Hin­ter­ha­us) 54, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.