Ponude

Ponude

Centre Culturel Franco-Allemand

Cen­tar za kul­tu­ru Franco-Allemand

Ponedjeljak 9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Utorak 9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Srijeda 9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Četvrtak 9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Petak 9:30 - 12:30

Nepro­fit­na zak­la­da CCFA Kar­l­sru­he dvo­je­zič­no je kul­tur­no i jezič­no sre­di­šte u srcu Kar­l­sru­hea. Naša ponu­da uključuje:

 

*Usva­ja­nje jezika

o Teča­je­vi fran­cu­skog za usva­ja­nje jezi­ka, pri­pre­ma za ispi­te, pos­lov­ni fran­cu­ski i temat­ski tečajevi

o Grup­ne i indi­vi­du­al­ne nas­ta­ve za sve uzras­te i razine

o DELF/DALF ispiti

o u CCFA, kod vas ili virtualno

 

*Dje­ca i mla­di, vrti­ći i škol­ski razredi

o Jezič­na ani­ma­ci­ja, sku­po­vi, radi­oni­ce, čita­nja, ruč­ni rad

o Fran­cu­ska igra­oni­ca za dje­cu do 5 godina

o Infor­ma­ci­je o moguć­nos­ti­ma u ino­zem­s­tvu (mi smo infor­ma­tiv­no mjes­to za Fran­cu­sko-nje­mač­ki ured za mlade)

 

*Kul­tu­ra

o Kul­tur­na doga­đa­nja tije­kom cije­le godine

o Izlož­be, kon­cer­ti, čita­nja, radi­oni­ce, dani kampanje…

 

*Raz­mje­na

o Redov­ni sas­tan­ci: nje­mač­ko-fran­cu­ski stal­ni sas­tan­ci koji se odr­ža­va sva­ke tre­će sri­je­de u mje­se­cu. Upoz­naj­te se, raz­mje­njuj­te ide­je i stek­ni­te nova pri­ja­telj­stva. (bes­plat­no)

o Ciné Club: Film­ske veče­ri nakon kojih sli­je­di zajed­nič­ka raz­mje­na na fran­cu­skom. (uz donaciju)

 

*Medij­ska biblioteka

o Kla­si­ci, nova izda­nja i DVD‑i. Naš fokus je na medi­ji­ma na fran­cu­skom jezi­ku prik­lad­nim za usva­ja­nje jezi­ka. Pro­na­ći ćete i izbor poseb­no dizaj­ni­ra­nih knji­ga za dje­cu i mla­de kre­ativ­nih fran­cu­skih izda­va­ča: pop-up knji­ge, umjet­nič­ki dizaj­ni­ra­ne albu­me, stri­po­ve, igri­ce i još mno­go toga!

o Može se bes­plat­no posuditi

Dodat­ne infor­ma­ci­je i savje­ti na ccfa-ka.de, +49 (0)721 160380 ili u našem Newsletteru

 

*Nje­mač­ko-fran­cu­ski redov­ni sastanci

Sva­ke tre­će sri­je­de u mje­se­cu, nepro­fit­na zak­la­da Cen­tre Cul­tu­rel Fran­co-Alle­mand nudi nje­mač­ko-fran­cu­sko dru­že­nje u svo­jim pros­to­ri­ja­ma u cen­tru Karlsruhea.

Sas­tan­ci nude pri­li­ku za raz­mje­nu miš­lje­nja o aktu­al­nim nje­mač­ko-fran­cu­skim tema­ma, skla­pa­nje novih pri­ja­telj­sta­va i usa­vr­ša­va­nje jezič­nih vje­šti­na. Dođi­te i raz­go­va­raj­te o svim tema­ma koje vas zani­ma­ju u opu­šte­noj atmo­sfe­ri! Govo­ri­mo frança­is & par­le nje­mač­ki, vidi­mo se uskoro!

Kada: Sva­ke tre­će sri­je­de u mje­se­cu, počev­ši od 21. lis­to­pa­da 2020

Gdje: u Zak­la­di CCFA Kar­l­sru­he ili vani kada je lije­po vrijeme

Dodat­ne infor­ma­ci­je na ccfa-ka.de i regis­tra­ci­ja putem e‑pošte na info@ccfa-ka.de

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Cen­tre Cul­tu­rel Franco-Allemand
Kar­l­s­traße 52–54, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.