Ponude
Ponude

Kine­mat­hek Karlsruhe

Četvrtak 18:00 - 22:00
Petak 18:00 - 22:00
Subota 14:00 - 22:00
Nedjelja 14:00 - 22:00

Kine­mat­hek je nepro­fit­na film­ska umjet­nič­ka kuća u Kar­l­sru­heu koja otkri­va, čuva i izla­že fil­mo­ve. Paž­lji­vim i kon­ti­nu­ira­nim radom, raz­mje­nom s dis­tri­bu­te­ri­ma i arhi­vi­ma, film­skim povi­jes­nim istra­ži­va­nji­ma i estet­skim pro­miš­lja­njem, pro­gram­ski se cik­lu­si kus­to­si­ra­ju i posreduju.
Zahva­lju­ju­ći entu­zi­jaz­mu i dobro­volj­nom anga­žma­nu, Kine­mat­he­ka već više od četr­de­set godi­na može ponu­di­ti film­ski pro­gram koji poti­če na raz­miš­lja­nje i ras­pra­vu, drži prst na pul­su vre­me­na i uvje­ra­va umjet­nič­kom kvalitetom.

Sa 600 doga­đa­nja i oko 17.000 gle­da­te­lja godiš­nje, Kine­mat­hek se sma­tra plat­for­mom za druš­tve­nu raz­mje­nu i mjes­tom susre­ta raz­li­či­tih gene­ra­ci­ja, ali i ško­lom vizi­je usred suvre­me­ne medij­ske poplave.

🎞️ Film­ski program

Cije­na

Redov­na cije­na: 8 €
Sni­že­no: 7 €
Čla­no­vi: 6 €
3,00 € za dje­čje kino
2,00 € za dje­čji kino klub

💡 Fil­mo­vi se pri­ka­zu­ju na izvor­nom jezi­ku s nje­mač­kim titlo­vi­ma (gdje su dos­tup­ni). Izu­ze­tak od ovo­ga je jun­ge Kinemathek.

🎬 Pom­no oda­bra­ne dje­čje fil­mo­ve pri­ka­zu­je­mo sva­ki tje­dan nedje­ljom u 15 sati po poseb­noj obi­telj­skoj cijeni.

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj nije besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.