Ponude

Ponude

Kino­te­ka Karlsruhe

Kuća film­ske umjet­nos­ti – sada i vir­tu­al­no – onli­ne ponude

Kino­te­ka+: ONLINE stre­aming fil­mo­va https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home

Kino­te­ka je nepro­fit­na kuća film­ske umjet­nos­ti u Kar­l­sru­heu koja otkri­va, čuva i izla­že fil­mo­ve. Pro­gram­ski cik­lu­si su kuri­ra­ni i posre­do­va­ni u paž­lji­vom i kon­ti­nu­ira­nom radu, raz­mje­ni s dis­tri­bu­te­ri­ma i arhi­vi­ma, film­sko-povi­jes­nim istra­ži­va­nji­ma i estet­skim pro­miš­lja­nji­ma. Zahva­lju­ju­ći entu­zi­jaz­mu i dobro­volj­nom anga­žma­nu Kino­te­ka već više od četr­de­set godi­na može ponu­di­ti film­ski pro­gram koji poti­če na raz­miš­lja­nje i ras­pra­vu, suvre­men i uvje­ra­va umjet­nič­kom kva­li­te­tom. Sa 600 doga­đa­nja i oko 17.000 gle­da­te­lja godiš­nje, Kino­te­ka je plat­for­ma za druš­tve­nu raz­mje­nu i mjes­to susre­ta raz­li­či­tih gene­ra­ci­ja, ali i ško­la gle­da­nja usred suvre­me­ne medij­ske poplave.

7,00 € za gos­te • 5,00 € za čla­no­ve • 3,00 € za dje­čje kino • 2,00 € za dje­čji kino klub

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
Kine­mat­hek Karlsruhe
Kaiser­pa­ssa­ge 6, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.