Ponude

Ponude

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta

Četvrtak 14:00 - 16:00

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta

Jes­te li zain­te­re­si­ra­ni za stu­di­ra­nje u Nje­mač­koj? U našim ter­mi­ni­ma kon­zul­ta­ci­ja odgo­va­ra­mo na vaša pitanja.
Moli­mo Vas da pri­pre­mi­te svo­je doku­men­te za termin:

  • Jezik
  • Škol­ske i fakul­tet­ske svjedodžbe
  • Bora­viš­na dozvola

📧 Onli­ne konzultacije
Sva­ki čet­vr­tak, 14:00 – 16:00 sati
Zaka­zi­va­nje E‑mailom

🗣️ Kon­zul­ta­ci­je licem u lice
Od 14:00 – 16:00 sati u Ade­na­uer­rin­gu 2
zgra­da 50.20, soba 005

📌 Datu­mi 2024.:
01. i 05. veljača
07. i 21. ožujak
04. i 18. travanj
02. i 16. svibanj
06. i 20. lipnja
04. i 18. srpanj
01. kolovoza
19. rujan
10. i 17. listopad
07. i 21. studeni
05. i 19. prosinca

Ciljna skupina: (Studenti sa statusom izbjeglice/migranta)
Ovaj događaj je besplatan
Dani­ela von Rüden
Inter­na­ti­onal Stu­dents Offi­ce (IStO) / Gebäu­de 50.20, Raum 005
Ade­na­uer­ring 2, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.