Ponude

Ponude

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta

Ponedjeljak 14:00 - 16:00
Utorak 14:00 - 16:00
Srijeda 14:00 - 16:00
Četvrtak 14:00 - 16:00
Petak 14:00 - 16:00

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta

Jes­te li zain­te­re­si­ra­ni za stu­di­ra­nje u Nje­mač­koj? U našim ter­mi­ni­ma kon­zul­ta­ci­ja odgo­va­ra­mo na vaša pita­nja. Pri­pre­mi­te doku­men­te za ter­min (jezik, ško­la i
sve­uči­liš­ne pot­vr­de, bora­viš­na dozvola).

Sva­ki čet­vr­tak, 14:00 – 16:00 sati
onli­ne, ter­mi­ni putem e‑maila

Kon­zul­ta­ci­je licem u lice

od 14:00 – 16:00 sati u Ade­na­uer­ring 2,

zgra­da 50.20, soba 005

 

 

Ciljna skupina: (Studenti sa statusom izbjeglice/migranta)
Ovaj događaj je besplatan
Dani­ela von Rüden
Inter­na­ti­onal Stu­dents Offi­ce (IStO) / Gebäu­de 50.20, Raum 005
Ade­na­uer­ring 2, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.