Ponude

Ponude

Kul­tur­ha­us Mikado

Pro­mi­ca­nje kul­tu­re, gra­đan­skog anga­žma­na i ini­ci­ja­ti­ve te stva­ra­nje mjes­ta komunikacije

 

Svr­ha udru­ge je, izme­đu osta­log, pro­mi­ca­nje umjet­nos­ti i kulture.

Cilje­vi udru­ge su:

Pro­mi­ca­nje područ­ne kul­tu­re i rada

Jača­nje anga­žma­na i inicijative

Pro­mi­ca­nje kulture

Dopri­nos među­na­rod­nom razumijevanju

Pro­mi­ca­nje vlas­ti­te kreativnosti

Uklju­či­va­nje oso­ba u nepo­volj­nom položaju

Ponu­de druš­tve­no-poli­tič­kog obrazovanja

Dje­čji i omla­din­ski rad

Kul­tur­ha­us kao mjes­to komunikacije

 

Rad­no vrijeme:

Uto­rak 16:00 – 18:00 sati

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Kul­tur­ha­us Mikado
Kul­tur­ha­us Mika­do e.V.
Kanalweg 52, 76149 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.