Ponude

Ponude

Pri­ja­va pre­bi­va­li­šta u Karlsruheu

Pri­ja­va pre­bi­va­li­šta u Karlsruheu

Svat­ko tko se use­li u stan u Kar­l­sru­heu mora se prijaviti.

Regis­tra­ci­ja se mora izvr­ši­ti unu­tar dva tjed­na od use­lje­nja .

Iznim­ke

Regis­tra­ci­ja nije potreb­na ako:

  • Već ste pri­jav­lje­ni u Nje­mač­koj i živi­te u sta­nu ne duže od 6 mjeseci
  • Živi­te u ino­zem­s­tvu i ne živi­te u Nje­mač­koj duže od 3 mjeseca

Upis se vrši u ure­di­ma za građane.

Dogo­vo­ri­ti sastanak
👉🏼 Onli­ne zakazivanje

👉🏼 Link na uni­ver­zal­ni onli­ne ser­vis (pri­ja­va)

Potreb­ni dokumenti

  • Popu­njen i pot­pi­san obra­zac: Pri­ja­va — Upisnica
  • Osob­na iskaz­ni­ca ili putov­ni­ca (kopi­ja)
  • Popu­njen i pot­pi­san obra­zac: Pot­vr­da sta­no­dav­ca o prebivalištu
  • Dokaz o gra­đan­skom sta­tu­su (npr. rod­ni list i/ili vjen­ča­ni list), ako je primjenjivo.
    U slu­ča­ju stra­ne jav­ne ispra­ve potre­ban je i pri­je­vod od stra­ne sud­skog pre­vo­di­te­lja u SR Njemačkoj.
    Ovis­no o zem­lji podri­je­tla, stra­na matič­na knji­ga može tako­đer zah­ti­je­va­ti apos­til­le ili lega­li­za­ci­ju (nije potreb­no za zem­lje čla­ni­ce EU).

Tro­ško­vi
Nijedan

Ciljna skupina: (za sve spolove i sve dobi)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.