Ponude

Ponude

Bicik­lis­tič­ka ško­la, bicik­lis­tič­ke ture, teča­je­vi i radi­oni­ca samopomoći

Srijeda 15:00 - 18:00
Četvrtak 15:00 - 18:00

ADFC — All­ge­me­ine Deut­s­c­her Fahr­rad­club Kre­isver­band Kar­l­sru­he je udru­ga koja zas­tu­pa inte­re­se sva­kod­nev­nih i rekre­ativ­nih bicik­lis­ta svih dob­nih skupina.

Glav­na podru­čja rada su:

- Pla­ni­ra­nje i vođe­nje bicik­lis­tič­kih tura

– Kam­pa­nje i infor­ma­tiv­ni štan­do­vi na doga­đa­nji­ma, tvrt­ka­ma ili samo eto tako!

– Odno­si s jav­noš­ću: infor­mi­ra­nje bicik­lis­ta putem news­let­te­ra, počet­ne stra­ni­ce ili pri­op­će­nja za javnost

– Obli­ko­va­nje bicik­liz­ma u Karlsruheu

– Podr­ška u ure­du za bicik­lis­te: tjed­na ADFC uslu­ga za sve bicikliste

– Pre­ven­ci­ja kra­đe bicik­la: savje­ti za kodi­ra­nje i zaključavanje

– Pro­vje­ra bici­ka­la i teča­je­vi poprav­ka bicikala

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
All­ge­me­iner Deut­s­c­her Fahr­rad­club (adfc)
All­ge­me­iner Deut­s­c­her Fahr­rad­club Kre­isver­band Karlsruhe
Kro­nens­traße 9, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.