Ponude

Ponude

Lokal­na Agen­da 21

Anga­žman za više odr­ži­vos­ti u Karlsruheu

Anga­žman za odr­živ i pre­ma buduć­nos­ti ori­jen­ti­ran Kar­l­sru­he, kao i za odr­živ razvo­ju diljem svi­je­ta, je velik u Kar­l­sru­heu — kako među gra­đa­ni­ma tako i sa stra­ne grad­ske upra­ve. Pod okri­ljem Lokal­ne agen­de 21, broj­ne rad­ne sku­pi­ne, ini­ci­ja­ti­ve, udru­ge i pri­vat­ni poje­din­ci anga­ži­ra­ju se za 17 cilje­va Agen­de 2030 Uje­di­nje­nih naro­da i posve­će­ni su tema­ma kao što su zašti­ta kli­me, jedan svi­jet, odr­ži­va potroš­nja i mobil­nost. Web apli­ka­ci­ja “Agen­da 2030 — odr­ži­vost u Kar­l­sru­heu” (https://geoportal.karlsruhe.de/agenda2030/) nudi počet­ni pre­gled raz­no­li­kos­ti među sudi­oni­ci­ma i odr­ži­vih moguć­nos­ti kupo­vi­ne u Kar­l­sru­heu. Ured za agen­de gra­da Kar­l­sru­hea podr­ža­va gra­đa­ne u pro­ved­bi nji­ho­vih pro­je­ka­ta i u odno­si­ma s jav­noš­ću. Tako­đer pro­vo­di vlas­ti­te pro­jek­te i uvi­jek rado čuje od vas za nove ideje.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Caro­lin Grund
Agen­dabüro
Mar­k­gra­fens­traße 14, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.