Ponude

Ponude

Fair­tra­de Grad Karlsruhe

Zala­ga­nje za pra­ved­nu trgovinu

 

Iza Fair­tra­de Grad Kar­l­sru­he sto­je lju­di koji kupu­ju pro­izvo­de pra­ved­ne trgo­vi­ne, pru­ža­ju infor­ma­ci­je o pra­ved­noj trgo­vi­ni, govo­re dru­gi­ma o njoj i uklju­če­ni su u Wel­tla­den, Agen­da 21 Kar­l­sru­he e.V. i dru­gim ini­ci­ja­ti­ve koje se bave tom temom. Naj­bo­lje vri­je­me za nji­ho­vo upoz­na­va­nje je rujan i lis­to­pad sva­ke godi­ne, kada Kar­l­sru­he sudje­lu­je u naci­onal­noj kam­pa­nji „Tje­dan pra­ved­ne trgo­vi­ne“ s raz­no­li­kim pro­gra­mom. Kup­njom u Weltladen‑u ili posje­tom broj­nim ini­ci­ja­ti­va­ma, pos­to­ji pri­li­ka za podr­šku pro­izvo­đač­ma i i umre­ža­va­nje s sudi­oni­ci­ma sku­pi­ne „Eine Welt Gruppen“.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Susan­ne Gerner
Stadt Kar­l­sru­he, Umwelt- und Arbeitsschutz
Mar­k­gra­fens­traße 14, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.