Ponude
Ponude

Inter­kul­tu­ral­ni rodi­telj­ski mentori

Inter­kul­tu­ral­ni rodi­telj­ski mentori

Infor­ma­ci­je o tema­ma ško­le i obrazovanja

Grad Kar­l­sru­he podu­pi­re među­na­rod­ne rodi­te­lje bro­šu­ra­ma na raz­li­či­tim jezi­ci­ma na temu škol­skog obra­zo­va­nja. Osim toga, rodi­te­lji­ma poma­žu kva­li­fi­ci­ra­ni men­to­ri za rodi­te­lje koji ih savje­tu­ju i pra­te na škol­skim raz­go­vo­ri­ma i rodi­telj­skim večerima.

Inter­kul­tu­ral­ni rodi­telj­ski mentori

Od siječ­nja 2020. u Kar­l­sru­heu dje­lu­ju inter­kul­tu­ral­ni men­to­ri za rodi­te­lje. Poma­žu rodi­te­lji­ma s pita­nji­ma o ško­li i obra­zo­va­nju, kao io ško­la­ma, vrti­ći­ma i dru­gim ins­ti­tu­ci­ja­ma o tema­ma među­kul­tu­ral­nog razu­mi­je­va­nja. Nepro­fit­na Rodi­telj­ska zak­la­da Baden-Wür­t­tem­berg kva­li­fi­ci­ra men­to­re. Dva­de­se­tak lju­di uklju­če­no je u ovo podru­čje u gra­du Kar­l­sru­heu (od trav­nja 2021.).

Na ovim jezi­ci­ma, inter­kul­tu­ral­ni men­to­ri rodi­te­lja mogu ponu­di­ti podr­šku :

nje­mač­ki, engle­ski, fran­cu­ski, rumunj­ski, ruski, gru­zij­ski, bosan­ski, hrvat­ski, srp­ski, tur­ski, arap­ski, kam­ba, sva­hi­li, amhar­ski, tigrinja

Ciljna skupina: obitelji, odrasli (međunarodni roditelji)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.