Adil Tica­ret Şeh­ri Karlsruhe

Adil Tica­ret Taah­hü­dü Adil Tica­ret Şeh­ri Karlsruhe’nin arka­sın­da Adil Tica­ret ürün­le­ri satın alan, insan­la­rı Adil Tica­ret hak­kın­da bil­gi­len­di­ren, baş­ka­la­rı­na bu konu­da bil­gi veren ve World Shop, Agen­da 21 Karls­ru­he eV Daha faz­la okuyun

Ame­ri­kan Kütüp­ha­ne­si Karlsruhe

Tuesday
14.00 - 18.00
Wednesday
10.00 - 12.00 & 14.00 - 18.00
Pazartesi
14.00 - 18.00
Friday
14.00 - 18.00
Pazartesi
10:00 -14:00

Ame­ri­kan Kütüp­ha­ne­si, Karlsruhe’nin kuzey kesi­min­de bulu­nan İng­il­izce bir kütüp­ha­ne­dir. Karls­ru­he Şehir Kütüphanesi’nin bir par­ça­sı­dır, bu neden­le kitap ödünç almak için sade­ce Karls­ru­he Şehir Kütüphanesi’nden bir kütüp­ha­ne kar­tı­na ihti­ya­cı­nız var­dır. Bura­da Daha faz­la okuyun

Anne ve baba­lar için buluş­ma noktası

Anne Kafe­le­ri, Ebe­veyn Kafe­le­ri, Baş­lan­gıç nok­­­ta­­­sı- ebe­veyn Kafe­le­ri, emzi­ren anne buluş­ma­la­rı ve baba buluş­ma­la­rı Fark­lı ebe­veyn ve aile buluş­ma nok­ta­la­rı siz­le­rin baş­ka aile­ler­le ile­ti­şim kur­ma­nı­zı sağ­lar. İnd­irm­ek için el ilanı

AWO- Aile Toplantıları

Tuesday
8:30 - 11:30
Thursday
8:30 - 11:30

Afri­ka‘ dan gelen insan­lar için Bu aile top­lan­tı­la­rı diğer aile­ler­le bir ara­ya gel­me­yi müm­kün kıl­mak­ta­dır. Nite­lik­li ve yet­ki­li uzman­la­rı­mız siz­le­re yar­dım­cı olmak ve öne­ri­ler­de bulun­mak­tan mut­lu­luk duyacaktır.

Bisik­let oku­lu, bisik­let tur­la­rı, kurs­lar ve ken­di ken­di­ne yar­dım atölyesi

Wednesday
15:00 - 18:00
Thursday
15:00 - 18:00

ADFC (All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karls­ru­he) ADFC — All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karls­ru­he, her yaş­tan gün­lük ve hobi bisik­let­çi­le­ri­nin çıkar­la­rı­nı tem­sil eden bir kulüp. Baş­lı­ca çalış­ma alan­la­rı: — Bisik­let tur­la­rı­nın plan­lan­ma­sı Daha faz­la okuyun

Bütün­leş­ti­ri­ci spor teklifleri

hep­si için Bütün­leş­ti­ri­ci spor tek­lif­le­ri çer­çe­ve­sin­de, Okul ve Spor Ofi­si, işbir­li­ği ortak­la­rıy­la işbir­li­ği için­de, her­kes için çok çeşit­li spor­lar sunar. Tüm önlem­le­rin ama­cı, düşük eşik­li ve ücret­siz egzer­siz ve spor tek­lif­le­ri Daha faz­la okuyun

COLA TAXI OKAY

Tuesday
19.00

Kül­tür­le­ra­ra­sı Pro­je Ala­nı  Genç Yetiş­kin­ler İçin Cola Taxi Okay genç yetiş­kin­ler için pro­je ala­nı­dır. Bura­da bir ara­ya gelip yeni şey­ler yarat­mak müm­kün­dür. Ama­cı­mız Karls­ru­he­li­ler, göç­men­ler ve mül­te­ci­le­rin enteg­ras­yo­nu­nu, kuaför salon­la­rın­dan moda works­hop­la­rı­na, jam­ses­si­on­lar­dan, Daha faz­la okuyun

Ebe­veyn­ler Buluş­ma­sı ”Elternt­reff Bärenstark“

Wednesday

Kah­val­tı sıra­sın­da tanı­dık bir atmos­fer­de diğer ebe­veyn­ler ve diğer çocuk­lar­la ile­ti­şim kurun “Bir­lik­te Buluş­ma­lar” sıra­sın­da ebe­veyn­ler ve 4 yaşı­na kadar olan çocuk­lar, keyif­li ve aile dos­tu bir ortam­da kah­val­tı yapar­ken diğer Daha faz­la okuyun

Hep­si tek çatı altında

Rus­ya­’­dan Alman­la­rın Lands­mannsc­haft Her mil­let­ten çocuk­lar, genç­ler, yetiş­kin­ler ve yaş­lı­lar. Bize gelen her­ke­si bek­li­yo­ruz. Genç­lik Evi’nde göç­men­le­rin potan­si­yel­le­ri­ni güç­len­dir­mek için anlam­lı boş zaman akti­vi­te­le­ri, aile­ler için oryan­tas­yon yar­dı­mı ve çok Daha faz­la okuyun

Karls­ru­he NUB Ağı

Doğa­yı ve çev­re­yi bir­lik­te keş­fet­mek Karls­ru­he­’­de­ki doğa ve çev­re eği­ti­mi aktör­le­ri, çeşit­li prog­ram tek­lif­le­riy­le insan­la­rı doğa için ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir yaşam tar­zı için kazan­ma­yı, bil­gi ve anla­yı­şı geliş­tir­me­nin yanı sıra Daha faz­la okuyun

Karls­ru­he­’­de LGBTTIQ* — Boş zaman fırsatları

Tek­lif­ler: “LaVie” — que­er genç­lik mer­ke­zi: https://stja.de/lavie/ “SCHWUNG” — grup­lar için alan ve alt­ya­pı sağ­la­yan şem­si­ye kuru­luş: https://www.schwung-karlsruhe.de/ Karls­ru­he ve çev­re­sin­de­ki que­er orga­ni­zas­yon­la­rı ve etkin­lik­le­ri reh­be­ri: https://queerka.de/ “Trans­talk” Karls­ru­he­’­de TV, Daha faz­la okuyun

Kine­ma­tek Karlsruhe

Film­kunst­ha­us — şim­di de sanal — çev­ri­mi­çi tek­lif­ler Kine­mat­hek +: Çev­rim içi film akı­şı https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home Kine­mat­hek, Karlsruhe’nin film­le­ri keş­fe­den, koru­yan ve ser­gi­le­yen kar ama­cı güt­me­yen film sanat evi­dir. Dik­kat­li ve Daha faz­la okuyun

kışP­LAY­RO­OM

Soğuk mev­sim­de, çocuk­la­rın ev dışın­da oyna­ma­sı için daha az fır­sat var­dır. Sal­gın nede­niy­le ara ver­dik­ten son­ra, “Kita-Ein­s­­­ti­­eg: Erken Eği­tim­de Köp­rü­ler İnşa Et” fede­ral prog­ra­mı­nın Karls­ru­he eki­bi 8 Kasım 2021’den iti­ba­ren Daha faz­la okuyun

Kul­tür­küc­he

Pazartesi
11:00 - 15:00
Tuesday
11:00 - 15:00
Wednesday
11:00 - 15:00
Thursday
11:00 - 15:00
Friday
11:00 - 15:00

Eski halat­ta Bay­ram için bir yer Gele­ce­ği şekil­len­di­recek bir yer Sıra dışı pro­je­ler için bir yer Keyif­li bir yer Her­kes için bir yer senin için bir yer

Meine Grü­ne Stadt Karls­ru­he — Benim Yeşil Şehrim

Sür­dü­rü­le­bi­lir “giriş” pro­je­le­ri Bir­lik­te Karls­ru­he­’­yi sür­dü­rü­le­bi­lir hale geti­re­bi­li­riz. Yeşil fikir­ler geliş­ti­re­bi­lir ve uygu­la­ya­bi­li­riz. Bel­ki bir mahal­le bah­çe­si oluş­tu­ra­bi­lir, ener­ji top­lu­luk­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir, park­lar­da spor kurs­la­rı düzen­le­ye­bi­lir, mahal­le fes­ti­val­le­ri düzen­le­ye­bi­lir veya yer­le­şim Daha faz­la okuyun

NCO Kulübü’nün spor teklifleri

Wednesday
18:30
Friday
18:30

Ast­su­bay Evde Can­lı Yayın­da Coro­na gün­le­rin­de ve kapa­lı bir par­kur salo­nun­da bile çocuk­la­rı ve genç­le­ri hare­ket ettir­mek bizim için önem­li­dir. Bu neden­le, şu anda katıl­ma­la­rı için haf­ta­da üç gün can­lı Daha faz­la okuyun

Ortak yemek akşamları

mül­te­ci­ler ve evde­ki insan­lar için Biz Über den Tel­ler­rand Top­lu­lu­ğu Karls­ru­he­’­yiz, Über den Tel­ler­rand eV’nin 30’dan faz­la res­mi uydu­sun­dan biri­yiz. Bir­lik­te, Ber­li­n­’­de bir şem­si­ye orga­ni­zas­yon ile çok ödül­lü bir enteg­ras­yon kon­sep­ti­ni Daha faz­la okuyun

que­er­Ca­fé

Tuesday

que­er­Ca­fé, Karls­ru­he­’­de­ki diğer que­er insan­lar­la tanış­mak iste­yen LGBTIQ göç­men­le­re ve mül­te­ci­le­re yöne­lik­tir. Deği­şim baş­lat­mak ve reh­ber­lik sun­mak isti­yo­ruz que­er bir göç­men veya mül­te­ci olmak gibi konu­lar hak­kın­da Alman­ya, Karls­ru­he­’­de­ki LGBTIQ Daha faz­la okuyun

Spor ara­cı­lı­ğıy­la sos­yal birliktelik

Her­kes için açık spor Açık spor prog­ra­mı­nın bir par­ça­sı ola­rak Okul ve Spor Ofi­si, ortak­la­rıy­la işbir­li­ği için­de her­kes için çok çeşit­li spor etkin­lik­le­ri sun­mak­ta­dır. — Ücret­siz ve kayıt olma­dan — sade­ce Daha faz­la okuyun

Ulus­la­ra­ra­sı Anne­ler Buluşması

Pazartesi
11:30
Tuesday
11:30

Durlach’daki Pes­ta­loz­zi Oku­lun­da Anne­ler için Kafe bütün anne­le­rin Dur­lac­h­’­da­ki Pes­ta­loz­zi Oku­lun­da bir ara­ya gel­me­si­ni sağlar.(Bu süre zar­fın­da çocuk bakı­mı sağ­lan­mak­ta­dır) Bura­da anne­le­rin diğer anne­ler­le bil­gi alış­ve­ri­şin­de bulun­ma­la­rı, enteg­ras­yon yar­dı­mı aynı Daha faz­la okuyun

Ulus­la­ra­ra­sı Kadın Kafesi

Thursday
15:30 - 18:00

Kadın­lar için Bu, dün­ya­nın dört bir yanın­dan kadın­lar için açık bir buluşma.

vaf­tiz anne­si projesi

Thursday
15:30 - 17:30

Kadın­lar için Bu pro­je, bir­bi­rin­den bir şey­ler öğren­mek ama­cıy­la yer­li bir kadın­la göç­men bir kadı­nı bir ara­ya geti­ri­yor. Diğer kül­tür­le­rin keş­fe­dil­di­ği düzen­li grup top­lan­tı­la­rı da var­dır. İlg­il­en­en bayan­lar koor­di­na­tör ile ile­ti­şi­me Daha faz­la okuyun

Volks­büh­ne Karls­ru­he eV

Pazartesi
10:00 - 13:00
Friday
10:00 - 13:00

Seç­ti­ği­niz tiyat­ro prog­ram­la­rı Sta­atst­he­ater, Insel-The­­a­te­­­r­­/­S­­­tu­­­dio, Kel­lert­he­ater “Die Käuze“e git­mek için 9 fark­lı ola­sı­lık, Badisch Bühn Mun­dart Tiyat­ro­su Karls­ru­he, Kam­mert­he­ater, San­d­­­korn-The­­a­ter ve “Spi­egel­fech­ter 24,00 € Müzik kupon­la­rı, ek bilet­ler, uzun süre­li Daha faz­la okuyun

Yerel Gün­dem 21

Karls­ru­he­’­de daha faz­la sür­dü­rü­le­bi­lir­lik için karar­lı Sür­dü­rü­le­bi­lir ve gele­ce­ğe yöne­lik bir Karls­ru­he­’­ye ve ayrı­ca dün­ya çapın­da sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma­ya olan bağ­lı­lık, Karls­ru­he­’­de — hem vatan­daş­lar hem de şehir ida­re­si açı­sın­dan hari­ka­dır. Daha faz­la okuyun