Acryl Pouring Kursu

Perşembe
09:30 - 11:30

Acryl Pouring Kur­su Fiyat: Haf­ta­lık 5€ + mal­ze­me Akri­lik boya­la­rın yapı­sı­nı değiş­tir­me­den, çat­la­ma ve hava kabar­cı­ğı olmak­sı­zın; akış­kan taba­ka­lar, biri­kin­ti­ler ve ben­zer efekt­ler yarat­ma­ya yarı­yan su baz­lı boya­ma medi­umu­dur. Pouring daha faz­la okuyun

Adil Tica­ret Şeh­ri Karlsruhe

Adil Tica­ret Taah­hü­dü Adil Tica­ret Şeh­ri Karls­ru­he­’­nin arka­sın­da Adil Tica­ret ürün­le­ri satın alan, insan­la­rı Adil Tica­ret hak­kın­da bil­gi­len­di­ren, baş­ka­la­rı­na bu konu­da bil­gi veren ve World Shop, Agen­da 21 Karls­ru­he eV daha faz­la okuyun

Anne ve baba­lar için buluş­ma noktası

Anne Kafe­le­ri, Ebe­veyn Kafe­le­ri, Baş­lan­gıç nok­­­ta­­­sı- ebe­veyn Kafe­le­ri, emzi­ren anne buluş­ma­la­rı ve baba buluş­ma­la­rı Fark­lı ebe­veyn ve aile buluş­ma nok­ta­la­rı siz­le­rin baş­ka aile­ler­le ile­ti­şim kur­ma­nı­zı sağ­lar. İnd­irm­ek için el ilanı

Aşı­rı Sürme

Çarşamba
10:00 - 11:00

Ulus­la­ra­ra­sı Çev­ri­mi­çi Kütüp­ha­ne OverD­ri­ve, şehir kütüp­ha­ne­niz tara­fın­dan sunu­lan ve diji­tal içe­ri­ği (e‑kitaplar ve ses­li kitap­lar gibi) iste­di­ği­niz zaman, iste­di­ği­niz yer­de ödünç alma­nı­za ola­nak tanı­yan ücret­siz bir hiz­met­tir. Kütüp­ha­ne­niz­den veya oku­lu­nuz­dan daha faz­la okuyun

Bisik­let oku­lu, bisik­let tur­la­rı, kurs­lar ve ken­di ken­di­ne yar­dım atölyesi

Çarşamba
15:00 - 18:00
Perşembe
15:00 - 18:00

ADFC (All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karls­ru­he) ADFC — All­ge­me­iner Deutsc­her Fahr­radc­lub Kre­is­ver­band Karls­ru­he, her yaş­tan gün­lük ve hobi bisik­let­çi­le­ri­nin çıkar­la­rı­nı tem­sil eden bir kulüp. Baş­lı­ca çalış­ma alan­la­rı: — Bisik­let tur­la­rı­nın plan­lan­ma­sı daha faz­la okuyun

Gece yarı­sı­na kadar basketbol

Perşembe
ab 10 Uhr

İki yıl­lık Koro­na ara­sı­nın ardın­dan, ücret­siz spor tek­li­fi “G ece yarı­sı­na kadar bas­ket­bol “, “Spor yoluy­la sos­yal bir­lik­te­lik” prog­ra­mı­nın bir par­ça­sı ola­rak 15 Eylül 2022 ‘de yeni­den baş­la­ya­cak. Nords­tad­t­’­ta­ki Ten­ness­se­e­al­lee daha faz­la okuyun

Hep­si tek çatı altında

Rus­ya­’­dan Alman­la­rın Lands­mannsc­haft Hep­si tek çatı altın­da Tüm mil­let­ler­den çocuk­lar, genç­ler, yetiş­kin­ler ve yaş­lı­lar Bize gelen her­ke­si bek­li­yo­ruz. Genç­lik Evi­’n­de göç­men­le­rin potan­si­yel­le­ri­ni güç­len­dir­mek için anlam­lı boş zaman etkin­lik­le­ri, aile­ler için daha faz­la okuyun

Her­kes için kül­tür — Volks­büh­ne Karls­ru­he e.V.

Pazartesi
10:00 - 13:00
Cuma
10:00 - 13:00

HERKES İÇİN KÜLTÜR demek­tir: Tiyat­ro­yu makul bir fiya­ta ziya­ret etme­yi müm­kün kılı­yo­ruz. 11 fark­lı tiyat­ro abo­ne­li­ği sunu­yo­ruz. Siz seçin, biz seç­ti­ği­niz Karls­ru­he tiyat­ro­la­rın­da iste­di­ği­niz sayı­da per­for­mans için bilet­le­ri tes­lim ede­lim. daha faz­la okuyun

İbz­’­de davul çalmak

Cuma
18:00 - 19:30

Rit­mi­ni­zi Bulun — yeni baş­la­yan­lar ve ile­ri sevi­ye­de­ki­ler için Gelin ve rit­me katı­lın! Eğer ilham alır­sa­nız, ken­di davu­lu­nu­zu, bon­go­nu­zu getir­mek­ten çekin­me­yin… Saat: Ayın üçün­cü Cuma günü, 18:00–19:30 ara­sı. Tara­fın­dan yöne­til­mek­te­dir: Inter­na­ti­ona­le daha faz­la okuyun

Karls­ru­he­’­de queerCafé

Salı

Karls­ru­he­’­de que­er­Ca­fé Que­er­Ca­fé, Karls­ru­he­’­de­ki ulus­la­ra­ra­sı LGBTIQ birey­ler için açık bir buluş­ma yeri­dir. Yeni insan­lar­la tanış­ma, fikir alış­ve­ri­şin­de bulun­ma ve diğer ulus­la­ra­ra­sı que­er­’­ler­le vakit geçir­me fır­sa­tı sunu­yor. Bulu­şu­yo­ruz, soh­bet edi­yo­ruz, oyun­lar daha faz­la okuyun

Kine­ma­tek Karlsruhe

Film­kunst­ha­us — şim­di de sanal — çev­ri­mi­çi tek­lif­ler Kine­mat­hek +: Çev­rim içi film akı­şı https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home Kine­mat­hek, Karls­ru­he­’­nin film­le­ri keş­fe­den, koru­yan ve ser­gi­le­yen kar ama­cı güt­me­yen film sanat evi­dir. Dik­kat­li ve daha faz­la okuyun

Kız­lar için Futbol

Salı
15:45 - 16:45

Kız­lar için Fut­bol Karls­ru­he Bele­di­ye­si Okul ve Spor Depart­ma­nı, Post Süds­tadt Karls­ru­he spor kulü­bü ile işbir­li­ği için­de, “Sozi­ales Mite­inan­der durch Sport — Viel­falt bewegt Karls­ru­he” (Spor yoluy­la sos­yal bir­lik­te­lik — daha faz­la okuyun

Kül­tür Evi Mika­do eV

Kül­tü­rü, sivil katı­lı­mı ve kişi­sel giri­şi­mi teş­vik etmek ve ile­ti­şim için bir yer yarat­mak Der­ne­ğin ama­cı, diğer şey­le­rin yanı sıra, sanat ve kül­tü­rü tanıt­mak­tır. Der­ne­ğin amaç­la­rı şun­lar­dır: İlçe kül­tü­rü­nün ve daha faz­la okuyun

Kul­tür­küc­he

Pazartesi
11:00 - 15:00
Salı
11:00 - 15:00
Çarşamba
11:00 - 15:00
Perşembe
11:00 - 15:00
Cuma
11:00 - 15:00

Eski halat­ta Bay­ram için bir yer Gele­ce­ği şekil­len­di­recek bir yer Sıra dışı pro­je­ler için bir yer Keyif­li bir yer Her­kes için bir yer senin için bir yer

Kül­tür­le­ra­ra­sı pro­je ala­nı — COLA TAXI OKAY

Salı
19.00

Kül­tür­le­ra­ra­sı pro­je ala­nı COLA TAXI OKAY, kar­şı­laş­ma­lar, deği­şim ve yara­tı­cı çalış­ma­lar için bir yer yarat­ma­yı amaç­la­yan kül­tür­le­ra­ra­sı bir pro­je ala­nı­dır. Karls­ru­he sakin­le­ri­nin yanı sıra göç­men­ler ve mül­te­ci­ler için de her şekil­de daha faz­la okuyun

Meine Grü­ne Stadt Karls­ru­he — Benim Yeşil Şehrim

Yeşil Ken­tim Karls­ru­he — Sür­dü­rü­le­bi­lir “pitch-in” pro­je­le­ri Bir­lik­te Karls­ru­he­’­yi sür­dü­rü­le­bi­lir hale geti­re­bi­li­riz. Yeşil fikir­ler geliş­ti­re­bi­lir ve uygu­la­ya­bi­li­riz. Bel­ki bir mahal­le bah­çe­si oluş­tu­ra­bi­lir, ener­ji top­lu­luk­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir, park­lar­da spor kurs­la­rı düzen­le­ye­bi­lir, mahal­le daha faz­la okuyun

NCO Kulü­bü­’­nün spor teklifleri

Çarşamba
18:30
Cuma
18:30

Ast­su­bay Evde Can­lı Yayın­da Coro­na gün­le­rin­de ve kapa­lı bir par­kur salo­nun­da bile çocuk­la­rı ve genç­le­ri hare­ket ettir­mek bizim için önem­li­dir. Bu neden­le, şu anda katıl­ma­la­rı için haf­ta­da üç gün can­lı daha faz­la okuyun

Ortak yemek akşamları

mül­te­ci­ler ve evde­ki insan­lar için Biz Über den Tel­ler­rand Top­lu­lu­ğu Karls­ru­he­’­yiz, Über den Tel­ler­rand eV’­nin 30’dan faz­la res­mi uydu­sun­dan biri­yiz. Bir­lik­te, Ber­li­n­’­de bir şem­si­ye orga­ni­zas­yon ile çok ödül­lü bir enteg­ras­yon kon­sep­ti­ni daha faz­la okuyun

Spor ara­cı­lı­ğıy­la sos­yal buluşma

Her­kes için açık spor Spor ara­cı­lı­ğıy­la sos­yal buluş­ma Açık spor tek­lif­le­ri­nin bir par­ça­sı ola­rak, okul ve spor ofi­si, işbir­li­ği ortak­la­rıy­la işbir­li­ği için­de, her­kes için geniş bir spor yel­pa­ze­si sun­mak­ta­dır. “Spor yoluy­la daha faz­la okuyun

Stif­tung Cent­re Cul­tu­rel Franco-Allemand

Pazartesi
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Salı
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Çarşamba
9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Perşembe
9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Cuma
9:30 - 12:30

Karls­ru­he Kar ama­cı güt­me­yen CCFA Karls­ru­he vak­fı, Karls­ru­he­’­nin kal­bin­de iki dil­li bir kül­tür ve dil mer­ke­zi­dir. Tek­li­fi­miz şun­la­rı içe­rir: *Dil edi­ni­mi o Dil edi­ni­mi için Fran­sız­ca kurs­la­rı, sına­va hazır­lık, iş daha faz­la okuyun

Tera­pist­ler veya uzman tera­pist­ler ile birey­sel seanslar

atman — Ruh Sağ­lı­ğı ve Göç Ens­ti­tü­sü atman Ruh Sağ­lı­ğı ve Göç Ens­ti­tü­sü, önce­lik­le trav­ma ile ilgi­li rahat­sız­lık­lar­dan (örne­ğin TSSB) muz­da­rip mül­te­ci­le­re yöne­lik­tir. Danı­şan­la­rı ve tera­pist­le­ri düşük eşik­li bir şekil­de daha faz­la okuyun

Ulus­la­ra­ra­sı Anne­ler Buluşması

Pazartesi
11:30
Salı
11:30

Durlach’daki Pes­ta­loz­zi Oku­lun­da Anne­ler için Kafe bütün anne­le­rin Dur­lac­h­’­da­ki Pes­ta­loz­zi Oku­lun­da bir ara­ya gel­me­si­ni sağlar.(Bu süre zar­fın­da çocuk bakı­mı sağ­lan­mak­ta­dır) Bura­da anne­le­rin diğer anne­ler­le bil­gi alış­ve­ri­şin­de bulun­ma­la­rı, enteg­ras­yon yar­dı­mı aynı daha faz­la okuyun

Ulus­la­ra­ra­sı Kadın Kafesi

Perşembe
15:30 - 18:00

Kadın­lar için Bu, dün­ya­nın dört bir yanın­dan kadın­lar için açık bir buluşma.

Yerel Gün­dem 21

Karls­ru­he­’­de daha faz­la sür­dü­rü­le­bi­lir­lik için karar­lı Sür­dü­rü­le­bi­lir ve gele­ce­ğe yöne­lik bir Karls­ru­he­’­ye ve ayrı­ca dün­ya çapın­da sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma­ya olan bağ­lı­lık, Karls­ru­he­’­de — hem vatan­daş­lar hem de şehir ida­re­si açı­sın­dan hari­ka­dır. daha faz­la okuyun