Enteg­ras­yon kursları

Enteg­ras­yon kurs­la­rı en popü­ler dil kurs­la­rı­dır. Bu kurs­lar, hak sahi­bi göç­men­le­rin Alman eko­no­mik, kül­tü­rel ve sos­yal yaşa­mı­na uyum sağ­la­ma­la­rı­na yar­dım­cı olmak­ta­dır. Enteg­ras­yon kurs­la­rı genel­lik­le B1 dil sevi­ye­si­ne götü­ren “Göç­men­ler için Alman­ca Tes­ti” (DTZ) sına­vı ile tamamlanır.

  • Yeni göç­men­ler bir kez uyum kur­su­na katıl­ma hak­kı­na sahiptir.
  • AB vatan­daş­la­rı­nın yanı sıra ülke­de daha uzun süre­dir ika­met eden kişi­ler de mev­cut yer­le­rin sınır­la­rı dahi­lin­de kurs­la­ra kabul edilebilir,
  • Alman vatan­daş­lı­ğı­na sahip kişi­ler, yeter­li Alman­ca bil­gi­si­ne sahip olma­ma­la­rı ve özel­lik­le enteg­ras­yo­na ihti­yaç duy­ma­la­rı halin­de, mev­cut yer­le­rin sınır­la­rı dahi­lin­de kurs­la­ra kabul edilebilirler.

Enteg­ras­yon kurs­la­rı ve diğer dil kurs­la­rı (diğer dil­ler­de de) hak­kın­da daha faz­la bilgi:

Fede­ral Göç ve Mül­te­ci­ler Daire­si (BAMF)

Böl­ge­niz­de­ki enteg­ras­yon kurs­la­rı­nı BAM­F­’ın inte­rak­tif hari­ta­sın­da bulabilirsiniz

Aşa­ğı­da­ki dil okul­la­rı Karls­ru­he­’­de enteg­ras­yon kurs­la­rı sunmaktadır:

AAW Karls­ru­he
Gri­es­bachst­ra­ße 12
76185 Karls­ru­he
0721 850290
karlsruhe(at)aaw.de

Ber­litz Sprachsc­hu­le Karls­ru­he
Kaiserst­ra­ße 215
76133 Karls­ru­he
0721 26625
karlsruhe(at)berlitz.de

Dialog Sprachsc­hu­le Karls­ru­he
Kaiserst­ra­ße 186
76133 Karls­ru­he
0721 1305957
info(at)dialog-sprachschule.eu

eduG­LO­BAL Ins­ti­tut für Sprac­he und Bil­dung Karls­ru­he
Erbp­rin­zenst­ra­ße 27
76133 Karls­ru­he
0721 2039990
info(at)eduglobal.de

Futu­re Gate Bil­dung und Tra­ining
Kaiserst­ra­ße 156
76133 Karls­ru­he
0721 66971359
info(at)future-gate.eu

Inter­na­ti­ona­ler Bund
Schef­felst­ra­ße 17
76135 Karls­ru­he
0721 85019–29
sprachkurse-karlsruhe(at)ib.de

Sprac­ha­ka­de­mie Karls­ru­he
Waldst­ra­ße 41 — 43
76133 Karls­ru­he
0721 2039960
info(at)sprachakademie-karlsruhe.de

USS Karls­ru­he
Gri­es­bachst­ra­ße 12
76185 Karls­ru­he
0721 27660111
info(at)uss.de

Volks­hochsc­hu­le Karls­ru­he
Kaise­ral­lee 12 e
76133 Karls­ru­he
0721 98575–19 oder 0721 98575–21
info(at)vhs-karlsruhe.de

QEW-Bil­dungs­zent­rum
Bahn­hofst­ra­ße 46
76137 Karls­ru­he
0721 38316810
info@qew-bildungszentrum.de