Hizmetler
Hizmetler

Kız­lar için Futbol

Salı
girls

Kız­lar için Futbol

Karls­ru­he Bele­di­ye­si Okul ve Spor Depart­ma­nı, Post Süds­tadt Karls­ru­he spor kulü­bü ile işbir­li­ği için­de, “Sozi­ales Mite­inan­der durch Sport — Viel­falt bewegt Karls­ru­he” (Spor yoluy­la sos­yal bir­lik­te­lik — çeşit­li­lik Karls­ru­he­’­yi hare­ke­te geçi­ri­yor) prog­ra­mı­nın bir baş­ka bile­şe­ni ola­rak kız çocuk­la­rı için ücret­siz bir fut­bol prog­ra­mı sunuyor.

Salı gün­le­ri saat 15:45 ila 16:45 ara­sın­da, 6 ila 14 yaş ara­sı kız çocuk­la­rı Post Süds­tadt Karls­ru­he­’­nin suni çim saha­sın­da bir ant­re­nör eşli­ğin­de fut­bol oynayabilirler.

Kız­lar için fut­bol tek­li­fi­ne ön kayıt yap­tır­ma­dan katı­la­bi­lir­si­niz ve ücret­siz­dir. Pro­je­nin ama­cı, kız çocuk­la­rı için düşük eşik­li ve spor odak­lı bir tek­lif oluşturmaktır.

Amaç, per­for­mans­la­rın­dan bağım­sız ola­rak kız­la­ra fut­bol oynar­ken eğlen­me fır­sa­tı ver­mek­tir. Fut­bol bece­ri­le­ri ne kadar iyi veya kötü olur­sa olsun her­kes katı­la­bi­lir, önem­li olan eğlen­ce­li olmasıdır.

Hedef kitlesi: (6 ila 14 yaş arası kızlar)
Bu davet ücretsizdir
Hans Kyei — Nor­man Durand 
Post Süds­tadt Karls­ru­he e. V.
Ett­lin­ger Allee 9, 76199 Tram lines S1 and S11 > Stop “Dam­mers­tock” > then abo­ut two minu­tes walk

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.