Nasıl ev bulabilirim?

Öne­ri: Alman­ya­’­da­ki bir­çok büyük şehir­ler­de oldu­ğu gibi Karls­ru­he­’­de de ev ara­mak her zaman kolay değil. Arka­daş­la­rı­nı­za, akra­ba­la­rı­nı­za, kom­şu­la­rı­nı­za ve işye­ri­niz­de­ki arka­daş­la­rı­nı­za da kira­lık ev bilip bil­me­dik­le­ri­ni sorunuz!

Aşa­ğı­da ev ilan­la­rın­da sık­lık­la kar­şı­la­şı­lan kısalt­ma­lar­dan bazı­la­rı­nın açı­lı­mı­nı bulmaktasınız:

 • AB Alt­bau (Eski bina)
 • B Bad (Ban­yo)
 • BLK Bal­kon (Bal­kon)
 • HT Haus­ti­er (Ev hayvanları)
 • KM Kalt­mi­ete (Yan gider­siz kira)
 • Kt. Kauti­on (Depo­zi­to)
 • mbl. möb­li­ert (Mobil­ya­lı)
 • mtl. monat­lich (Aylık)
 • NB Neubau (Yeni bina)
 • NK Neben­kos­ten (Yan giderler)
 • NR Nicht­ra­uc­her (Siga­ra kullanmayanlar)
 • P/PP Parkp­latz (Oto­park)
 • Whg. Woh­nung (Daire)
 • WM Warm­mi­ete (Yan gider dahil kira bedeli)
 • Zi. Zim­mer (Oda)
 • ZKB Zim­mer Küc­he Bad (Oda Mut­fak Banyo)
 • ZKD Zim­mer Küc­he Dusc­he (Oda Mut­fak Duş)

Öne­ri: Ev bak­ma­ya gider­ken yanım­da neler getir­me­li­yim? Nüfus cüz­da­nı­nı­zın foto­ko­pi­si­ni ve var­sa, işye­ri­ni­zin bir onay bel­ge­si­ni (maaş bord­ro­su veya iş söz­leş­me­si­nin fotokopisi).

Depo­zi­to (Kauti­on) nedir? Ev sahip­le­ri­nin çoğu, kira­lık eve taşın­ma­nız­dan önce depo­zi­to iste­ye­cek­tir. Bu genel­de iki veya üç ayın yan gider­siz kira bede­li (Kalt­mi­ete (KM)) tuta­rın­da­dır. Evden taşın­dı­ğı­nız­da bu para size geri öde­ne­cek­tir — ancak konu­tun için­de tamir gerek­li olma­sı durum­la­rı hariçtir.

Öne­ri: Stres­li olan ev taşı­ma zama­nın­da pos­ta kutu­su ve zili­niz üze­ri­ne ismi­ni­zi yaz­ma­yı unutmayınız.