Sos­yal güven­lik numa­ra­sı ve ver­gi numarası

Sos­yal güven­lik kar­tı: Alman­ya­’­da çalış­mak isti­yor­sa­nız, Sozi­al­ver­sic­he­rungs­num­mer (sos­yal güven­lik numa­ra­sı) içe­ren bir Sozi­al­ver­sic­he­rung­sa­us­we­is’e (sos­yal güven­lik kar­tı) ihti­ya­cı­nız vardır.

Sağ­lık sigor­ta­sı şir­ke­ti­niz, BfA (Fede­ral İş Ajan­sı) veya işve­re­ni­niz sizi Alman emek­li­lik prog­ra­mı­na kay­de­de­cek­tir. Daha son­ra sigor­ta numa­ra­nı­zı ala­cak­sı­nız. Alman sigor­ta numa­ra­nız var­sa lüt­fen ilgi­li­le­ri bilgilendirin.

Ver­gi numa­ra­sı: Ayrı­ca bir Ste­u­er­num­mer’a (ver­gi numa­ra­sı) ihti­ya­cı­nız var­dır. Kayıt olduk­tan son­ra, Bür­ger­bü­ro (vatan­daş ofi­si) bu veri­le­ri oto­ma­tik ola­rak Finan­zam­t­’a (ver­gi daire­si­ne) ile­tir. Daha son­ra ver­gi numa­ra­nı­zı ver­gi daire­sin­den pos­ta yoluy­la alacaksınız.