Rad­yo tele­viz­yon kat­kı payı kaydı

Nedir? Alman­ya­’­da bir rad­yo, tele­viz­yon veya bil­gi­sa­ya­rı olan her 18 yaş üze­ri vatan­daş rad­yo tele­viz­yon kat­kı payı (Rund­funk­be­it­rag) öde­mek zorun­da­dır. Kamu­sal rad­yo ve tele­viz­yon yayın­la­rı bu kat­kı payıy­la desteklenmektedir.

Örne­ğin ARD, ZDF veya SWR gibi kamu-hukuk­sal kanal­lar taraf­sız, objek­tif ve par­ti­ler üstü med­ya haber yayın­la­rı yap­mak­la yüküm­lü­dür­ler. Bu yüz­den rad­yo tele­viz­yon kat­kı payı, demok­ra­si­miz için önem­li olan özgür bir bası­nı desteklemektedir.

Kat­kı payı ne kadar? Rad­yo tele­viz­yon kat­kı payı şu an konut başı­na ayda 17,50 Euro veya üç ayda bir 52,50 Euro tuta­rın­da­dır – konut için­de otu­ran kişi­le­rin ve konut için­de­ki cihaz­la­rın sayı­sı­na bakıl­maz. Rad­yo tele­viz­yon kat­kı payı­nı ika­met kay­dı­nı yap­tır­dı­ğı­nız ilk aydan iti­ba­ren öde­mek zorundasınız.

Belir­li grup­ta­ki insan­lar, örne­ğin sos­yal yar­dım alan­lar veya engel­li kişi­ler rad­yo tele­viz­yon kat­kı payı öde­mek zorun­da değil­dir veya bu kişi­ler için indi­rim­li bir mik­tar geçer­li­dir. Sizin için bu husus­lar geçer­liy­se, bil­gi almak için baş­vu­ru­da bulununuz!

Nasıl kay­do­la­bi­li­rim? Kayıt for­mü­le­ri­ni onli­ne ola­rak www.rundfunkbeitrag.de adre­sin­de bula­bi­lir­si­niz. Lüt­fen bu for­mu dol­du­rul­muş ve imza­lan­mış ola­rak gerek­li olan bel­ge­ler­le bir­lik­te “ARD ZDF Deutsch­land­ra­dio, Beit­rags­ser­vi­ce, 50656 Köln” adre­si­ne gönderiniz.