Hizmetler
Hizmetler

Spor ara­cı­lı­ğıy­la sos­yal buluşma

Her­kes için açık spor

Spor ara­cı­lı­ğıy­la sos­yal buluşma

Açık spor tek­lif­le­ri­nin bir par­ça­sı ola­rak, okul ve spor ofi­si, işbir­li­ği ortak­la­rıy­la işbir­li­ği için­de, her­kes için geniş bir spor yel­pa­ze­si sunmaktadır.

“Spor yoluy­la sos­yal buluş­ma­lar — Diver­sity moves Karls­ru­he” prog­ra­mı, ister göç­men köken­li ister sos­yal deza­van­taj­lı olsun, spo­ra eşit katı­lı­mı müm­kün kılmaktadır.

  • kayıt olma­dan ücret­siz — sade­ce gelin ve katılın
  • Spor kıya­fet­le­ri­ni­zi getirin
  • Ekip­man ücret­siz ola­rak sağlanmaktadır
  • Özel bir bil­di­rim­de bulu­nul­ma­yan tek­lif­ler okul tatil­le­rin­de gerçekleşmez.

Spor, zaman ve yer hak­kın­da daha faz­la bil­gi­yi bro­şür­de bulabilirsiniz

el ila­nı indir

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.