Karls­ru­he Göç­men­lik Büro­su (Aus­l­än­der­be­hör­de)

Bir AB ülke­sin­den değil­se­niz nere­ye kayıt yap­tır­ma­nız gere­kir?
AB dışın­da­ki bir ülke­nin vatan­da­şıy­sa­nız ve Alman­ya­’­ya kalı­cı ola­rak yaşa­mak için giriş yapa­cak­sa­nız, yerel Aus­l­än­der­be­hör­de ‘ye (Karls­ru­he Yaban­cı­lar Daire­si) kayıt yap­tır­ma­nız gere­kir. Size bir Aufent­halts­ti­tel (otur­ma izni) vereceklerdir.

TIP

Ani­KA, otur­ma izni­ni­zin süre­si dol­ma­dan en az iki ay önce baş­vur­ma­nı­zı önermektedir.

Otur­ma izni­nin veril­me­si veya uza­tıl­ma­sı artık şah­sen yapılmıyor . Göç­men­lik Büro­su, baş­vu­ru­da bulun­ma­nız için size aşa­ğı­da­ki ola­nak­la­rı sunmaktadır:

  • E‑posta ile baş­vu­ru
    Lüt­fen dol­du­rul­muş ve imza­lan­mış baş­vu­ru­yu ve gerek­li bel­ge­le­ri son baş­vu­ru tari­hin­den önce PDF dos­ya­sı ola­rak e‑posta ile şu adre­se gön­de­rin: abh@oa.karlsruhe.de
  • Pos­ta yoluy­la veya pos­ta kutu­su­na bıra­ka­rak baş­vu­ru yap­mak
    Adres: Karls­ru­he: Göç­men­lik Büro­su, Kaise­ral­lee 8, 76133 Karlsruhe.

Lüt­fen aklı­nız­da bulun­du­run:
Kara­rı e‑posta veya pos­ta yoluy­la ala­cak­sı­nız. Bu mek­tu­bu aldık­tan son­ra, biyo­met­rik veri­le­ri (par­mak izi ve fotoğ­raf) gön­der­mek için ken­di­nizbir ran­de­vu alabilirsiniz.

Lüt­fen ran­de­vu alın (biyo­met­rik veri­le­ri gön­der­mek için) ya da tele­fon­la önce­den — Tel. 115 — veya çev­ri­mi­çi olarak:

Aus­l­än­der­be­hör­de
Şehir Karls­ru­he
Kaise­ral­lee 8
76133 Karls­ru­he
Durak: Mühl­bur­ger Tor
Çiz­gi­ler: S1, S11. S12, S2, S5, S51
Tram­vay 1, 2, 3, 4

Yanım­da ne götüreceğim?

  • Kim­lik kar­tı veya pasaport
  • Bür­ger­bü­ro’dan kayıt onayı
  • Duru­ma göre diğer belgeler

Ne ala­ca­ğım?

  • Otur­ma izni, belir­li amaç­lar için otur­ma izni veya diğer sertifikalar

Bura­da sorabilirsiniz!

Form­lar

Form­lar dol­du­rul­ma­lı ve imzalanmalıdır

Sık soru­lan sorular

Diğer hiz­met­ler

örn. çalış­ma izni, au pair, taah­hüt beya­nı bula­bi­lir­si­niz Bura­da

Bil­mek­te fay­da var: AB vatan­daş­la­rı Avru­pa Bir­li­ği için­de ser­best dola­şım hak­kı­na sahip­tir. Bu, diğer üye dev­let­ler­de ser­best­çe hare­ket ede­bi­le­cek­le­ri, ora­ya gire­bi­le­cek­le­ri veya ora­da kala­bi­le­cek­le­ri anla­mı­na gelir. Göç­men­lik Büro­su­na kayıt yap­tır­ma­la­rı veya çalış­ma izni için baş­vur­ma­la­rı gerekmez.