Yaban­cı­lar Dairesi

Bir Avru­pa Bir­li­ği ülke­sin­den gel­mi­yor­sa­nız nere­ye baş­vur­ma­lı­sı­nız? Avru­pa Bir­li­ği üye­si olma­yan bir ülke­nin vatan­da­şıy­sa­nız ve sürek­li ola­rak bura­da yaşa­mak için Alman­ya­’­ya gel­diy­se­niz, bulun­du­ğu­nuz yer için yet­ki­li Yaban­cı­lar Daire­si­’­ne (Aus­l­än­der­be­hör­de) baş­vur­mak zorun­da­sı­nız. Ora­dan size bir otur­ma izni (Aufent­halts­ti­tel) verilecektir.

Lüt­fen önce­den 115 numa­ra­lı ser­vis hat­tın­dan veya onli­ne ola­rak www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminvereinbarung.de adre­sin­den bir ran­de­vu alınız.

Nere­de?
Aus­l­än­der­be­hör­de
Ord­nungs- und Bür­ge­ramt
Kaise­ral­lee 8
76124 Karls­ru­he

Yanım­da neler getirmeliyim?

  • Nüfus cüz­da­nı veya pasaport
  • Vatan­daş Büro­su­’­nun vere­ce­ği ika­met­gah belgesi

Size neler verilecek?

  • Otur­ma izni,
    ilti­ca işlem­le­ri için geçi­ci otur­ma izni (Aufent­halts­ges­tat­tung) veya baş­ka belgeler

AB vatan­daş­la­rı Avru­pa Bir­li­ği için­de ser­best dola­şım hak­kı­na sahip­tir­ler. Bu, baş­ka üye ülke­ler için­de ser­best­çe hare­ket ede­bil­me­le­ri, giriş yapa­bil­me­le­ri ve bu ülke­ler­de bulu­na­bil­me­le­ri anla­mı­na gel­mek­te­dir. Bunun için Yaban­cı­lar Daire­si­’­ne kay­dol­ma­la­rı veya otur­ma izni­ne baş­vur­ma­la­rı gerekmemektedir.