Hizmetler

Hizmetler

Yerel Gün­dem 21

Karls­ru­he­’­de daha faz­la sür­dü­rü­le­bi­lir­lik için kararlı

Sür­dü­rü­le­bi­lir ve gele­ce­ğe yöne­lik bir Karls­ru­he­’­ye ve ayrı­ca dün­ya çapın­da sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma­ya olan bağ­lı­lık, Karls­ru­he­’­de — hem vatan­daş­lar hem de şehir ida­re­si açı­sın­dan hari­ka­dır. Yerel Gün­dem 21 çatı­sı altın­da, çok sayı­da çalış­ma gru­bu, ini­si­ya­tif, der­nek ve özel şahıs, Bir­leş­miş Mil­let­ler Gün­dem 2030’un 17 hede­fi­ne ken­di­ni ada­mış­tır ve iklim koru­ma, Tek Dün­ya, sür­dü­rü­le­bi­lir tüke­tim ve hare­ket­li­lik gibi konu­lar­da yer almak­ta­dır. “Gün­dem 2030 — Karls­ru­he­’­de Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik” ( https://geoportal.karlsruhe.de/agenda2030/ ) web uygu­la­ma­sı, Karls­ru­he­’­de­ki çeşit­li aktör­le­rin yanı sıra sür­dü­rü­le­bi­lir alış­ve­riş fır­sat­la­rı­na iliş­kin bir ilk genel bakış sağ­lar. Karls­ru­he Bele­di­ye­si Gün­dem Ofi­si, pro­je­le­ri­nin uygu­lan­ma­sın­da ve halk­la iliş­ki­ler­de vatan­daş­la­rı des­tek­le­mek­te­dir. Ayrı­ca ken­di pro­je­le­ri­ni haya­ta geçir­mek­te ve siz­den haber almak­tan ve yeni fikir­ler almak­tan her zaman mut­lu­luk duymaktadır.

 

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Caro­lin Grund
Agen­da­bü­ro
Markg­ra­fenst­ra­ße 14, 76131 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.