Elekt­rik aboneliği

Genel­de sade­ce elekt­rik veya gaz abo­ne­li­ği işle­mi­ni yap­ma­nız gere­ki­yor. Bu işle­mi Karls­ru­he Elekt­rik Kuru­mu­’n­da (Stad­t­wer­ke Karls­ru­he) veya baş­ka teda­rik işlet­me­le­rin­de yap­tı­ra­bi­lir­si­niz. Bir SEPA borç kay­dı yet­ki­si (SEPA Lastsch­rift­ver­fah­ren) ver­me­niz fay­da­lı­dır. Bu yet­ki­yi ver­di­ği­niz­de elekt­rik para­sı her ay doğ­ru­dan ban­ka hesa­bı­nız­dan kesilir.

Nere­de?
Karls­ru­her Stad­t­wer­ke — Kun­den­cen­ter
Dax­lan­derstr. 72
76185 Karls­ru­he
+49 (0)721 599 0
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/  

Ofis saat­le­ri

Pazar­te­si — Per­şem­be: saat 7:30 – 16:30
Cuma: saat 7:30 – 15

Neler gerek­li?

  • Adres
  • Adre­se taşın­ma tarihi
  • Sayaç numa­ra­sı ve tüke­tim rakamları
  • Gere­ki­yor­sa önce­ki kira­cı­nın ismi

Yan gider­le­rim neler­den oluşuyor?

Konut kira­sı = Yan gider­siz kira (Kalt­mi­ete (KM)) + Yan gider­ler (Neben­kos­ten (NK))

Yan gider­siz kira ve yan gider­le­rin top­la­mı kira bede­li­ni (Warm­mi­ete (WM)) oluşturmaktadır

Yan gider­le­rin kapsadıkları

  • su,
  • elektrik/gaz ve
  • çöp para­sı.

Kira bede­li­ni­ze han­gi yan gider­le­rin dahil oldu­ğu­nu öğre­ni­niz. Bazen yan gider­le­ri doğ­ru­dan ev sahi­bi­ne öde­me­niz gere­ki­yor. Ancak, elekt­ri­ğin sizin tara­fı­nız­dan abo­ne­li­ği­nin yapı­lıp, para­sı­nın sizin tara­fı­nız­dan ayrı­ca öden­me­si de gerekebilir.