Eği­ti­ci tavsiyeler

Bir oku­la kayıt olma, eği­tim ve öğre­tim sis­te­mi veya genel ola­rak eği­tim ve okul hak­kın­da soru­la­rı­nız var­sa, bir eği­tim tav­si­ye hiz­me­ti­ne gidebilirsiniz.

Geçiş Ofi­si
Arbe­itss­tel­le Göçü (göç ofi­si), schu­lamt Karls­ru­he­’­de­ki (Karls­ru­he eği­tim oto­ri­te­si) diğer ülke­ler­den yeni gelen ebe­veyn­ler için ilk temas nok­ta­sı­dır.
http://schulamt-karlsruhe.de

Genç­lik Göç Hiz­me­ti
Jugend­mig­ra­ti­ons­di­enst (Genç­lik Göç Ser­vi­si), 12–27 yaş ara­sı genç­le­ri Alman­ca, okul­lar ve kari­yer öğren­me alan­la­rın­da des­tek­le­mek­te­dir.
Daha faz­la bil­gi için: www.jugendmigrationsdienste.de/jmd/karlsruhe/

Genç göç­men­ler ve ebe­veyn­le­ri için eği­ti­ci tavsiyeler

Bu pro­je ilko­kul çocuk­la­rı için Alman­ca dil eği­ti­mi, ebe­veyn­ler için bil­gi­len­dir­me kurs­la­rı ve birey­sel danış­ma­lar sunmaktadır.

Tel.: +49 (0)721 350 4169
E‑posta:: jmd.karlsruhe@internationaler-bund.de
Inter­net: www.ib-baden.de/bildungsberatung-karlsruhe

Eği­tim sis­te­mi­ne giren genç­le­re diğer ülke­ler­den destek

Bu pro­je, 12 ila 18 yaş ara­sın­da genç­ler için ücret­siz Alman­ca dil eği­ti­mi (gere­kir­se İng­il­izce de) sunmaktadır.

Tel.: +49 (0)721 85019 841
Inter­net: www.internationaler-bund.de/angebot/5858

Karls­ru­he-Ras­tatt iş bul­ma kuru­mu tara­fın­dan sağ­la­nan eğitim/kariyer danış­man­lı­ğı hiz­me­ti
Eği­tim ve kari­yer danış­man­lı­ğı hiz­me­ti, kişi­le­rin eği­tim­le­ri sıra­sın­da ve mes­lek hayat­la­rı­nın baş­lan­gı­cın­da dere­ce dersleri/kariyerleri seç­me­le­ri­ni destekler.

Agen­tur für Arbe­it Karls­ru­he
Bra­u­erst­ra­ße 10
76135 Karls­ru­he
Danış­ma talep et: Tel.: 0800 4 555500 (ücret­siz)
veya çev­ri­mi­çi ola­rak www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung

BiMAQ Bil­dungs­be­ra­tung: Eği­tim ve ortaokul

BiMAQ Bil­dungs­be­ra­tung, genç­le­re, genç yetiş­kin­le­re, ebe­veyn­le­re ve aile üye­le­ri­ne okul ve eği­tim sis­tem­le­ri, çırak­lık ve orta­okul­lar hak­kın­da eği­tim tav­si­ye­le­ri sun­mak­ta­dır. Danış­man­lık ve ajans hiz­me­ti çeşit­li dil­ler­de mevcuttur.


AFB — Arbe­its­för­de­rungs­bet­ri­ebe gGmbH
Daim­lerst­ra­ße 8
76185 Karls­ru­he
https://www.afb-karlsruhe.de/de/jugendliche-schueler-azubis/bimaq.html
Tel.: +49 (0)721 / 972 46–25 or +49 (0)721 / 972 46–39

Kül­tür­le­ra­ra­sı ebe­veyn men­tor­la­rı
Kül­tür­le­ra­ra­sı ebe­veyn men­tor­la­rı, Alman­ya­’­da­ki okul­lar ve eği­tim­le ilgi­li genel soru­lar hak­kın­da yakın zaman­da gelen ebe­veyn­ler için çeşit­li dil­ler­de des­tek sun­mak­ta­dır. Lüt­fen şu adre­si e‑posta gön­de­rin: bildungskoordination@sus.karlsruhe.de

Alman­ca öğren­mek çocu­ğu­nu­zun okul­da­ki başa­rı­sı­nın anah­ta­rı­dır. Sürek­li dil öğre­ni­mi eği­tim koor­di­na­tö­rü soru­la­rı­nı­zı yanıt­la­mak için mut­lu­luk ola­cak­tır: buero.fuer.integration@sjb.karlsruhe.de