Göç danış­man­lı­ğı

Karls­ru­he­’­de bulun­du­ğu­nuz ilk haf­ta ve aylar­da mut­la­ka bir sürü soru­nuz ola­cak­tır. Göç Danış­ma Mer­ke­zi­’­nin çalı­şan­la­rı örne­ğin aşa­ğı­da­ki konu­lar­da­ki sorun­la­rın çözül­me­si­ne yar­dım­cı olmaktadırlar:

  • Alman­ca öğren­mek (örne­ğin: dil ve enteg­ras­yon kurs­la­rı için aracılık),
  • Otur­ma izniy­le ilgi­li sorular,
  • Mes­lek ve denk­leş­tir­me (örne­ğin: okul dip­lo­ma­sı­nın denk­leş­ti­ril­me­si, mes­lek eğitimi/üniversite öğre­ni­mi, iş arama),
  • Konut (örne­ğin: konut ara­may­la ilgi­li des­tek ve temel bilgiler),
  • Sağ­lık (örne­ğin: tıb­bi bakım, sağ­lık sigortası),
  • Aile ve çocuk­lar (örne­ğin: çocuk bakı­mı, okul ile ilgi­li sorular),
  • Evli­lik ve bir­lik­te­lik­ler (örne­ğin: hami­le­lik sıra­sın­da des­tek, evli­lik sorun­la­rın­da danışmanlık).

Göç danış­man­lı­ğı

Karls­ru­he­’­de yetiş­kin göç­men­ler için beş Göç Danış­ma Mer­ke­zi (Mig­ra­ti­ons­be­ra­tungss­tel­le (MBE)) ve yaş­la­rı 12 ile 27 yaş ara­sı olan genç­ler için bir Genç Göç­men­ler Ser­vi­si (Jugend­mig­ra­ti­ons­di­enst (JMD)) bulun­mak­ta­dır. Danış­ma hiz­me­ti ücretsizdir.

Karls­ru­he­’­de­ki bağım­sız kuru­luş­lar tara­fın­dan sunu­lan diğer danış­man­lık hiz­met­le­ri­nin bir lis­te­si­ni bura­da bulabilirsiniz: 

https://www.karlsruhe.de/bildung-soziales/psychologische-soziale-beratung/beratungsstellen-fuer-migrantinnen-migranten

Mig­ra­ti­on­serst­be­ra­tungss­tel­len für erwach­se­ne Zuwan­de­rer (MBE)

Genç­lik göç hiz­me­ti (JMD)

Karls­ru­he Şeh­ri: Enteg­ras­yon Ofi­si­’n­de Mer­ke­zi Yön­len­dir­me Danış­man­lık Hiz­me­ti
Büro für Integ­ra­ti­on (BfI)

Karls­ru­he Bele­di­ye­si: Enteg­ras­yon Büro­su için­de (Büro für Integ­ra­ti­on (BfI)) Mer­ke­zi Yön­len­dir­me Yar­dı­mı
Enteg­ras­yon Büro­su için­de­ki Mer­ke­zi Yön­len­dir­me Yardımı:

  • dil ve enteg­ras­yon konu­la­rın­da danış­mak veya bil­gi­ler almak istiyorsanız,
  • Karls­ru­he­’­de han­gi danış­ma mer­ke­zi­ne gide­bi­le­ce­ği­ni­zi öğren­mek istiyorsanız,
  • genel ola­rak danış­mak istiyorsanız.