Dok­tor ziyareti

Has­tay­sa­nız, önce bir Hausarzt’a (pra­tis­yen hekim) git­me­li­si­niz. Çocu­ğu­nuz var­sa, onla­rı bir Kin­de­rarzta (çocuk dok­to­ru) götü­re­bi­lir­si­niz. Dok­tor­la­rın adres­le­ri­ni tele­fon reh­be­rin­de veya inter­net­te bula­bi­lir­si­niz. Böl­ge­niz­de­ki han­gi dok­tor­la­rın çeşit­li dil­ler konuş­tu­ğu­nu öğren­mek için bağ­lan­tı­yı kul­la­nın: https://arztsuche.kbv.de/

Özel teda­vi­ye ihti­ya­cı­nız var­sa, bir tıb­bi uygu­la­ma­da veya has­ta­ne­de bir uzma­na danı­şa­bi­lir­si­niz. Pra­tis­yen heki­mi­niz sizi bir uzma­na yön­len­di­re­cek­tir. Bazen doğ­ru­dan bir uzma­na gide­bi­lir­si­niz, bazen uzman pra­tis­ye­ni­niz­den bir refe­rans isteyecektir.