cjd-değiş­ti­ri­ci

Pazartesi
Friday

İns­anl­arı bir ara­ya getir­mek ve bir­lik­te çalış­mak sunu­yo­ruz: — Alman­ca dil edi­ni­mi — Ebe­veyn­ler için mes­le­ki oryan­tas­yon tek­lif­le­ri — Yarı zaman­lı eği­tim için koç­luk tek­lif­le­ri — ve yeter­li­lik, ile­ri eği­tim Daha faz­la okuyun

Kar­şı­la­ma Mer­ke­zi Tek­no­lo­ji Böl­ge­si Karlsruhe

Ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­le­rin, öğren­ci­le­rin, staj­yer­le­rin istih­dam edil­me­si Bir etki­le­şim nok­ta­sı ola­rak, Tech­no­logy Regi­on Karls­ru­he Kar­şı­la­ma Mer­ke­zi, böl­ge­miz­de kar­şı­la­ma kül­tü­rü­nün daha da geliş­ti­ril­me­si­ne ve ulus­la­ra­ra­sı iş uzman­la­rı­nın bu böl­ge­ye kazan­dı­rıl­ma­sı­na yar­dım­cı olur. Ama­cı­mız, Daha faz­la okuyun

Mes­lek eği­ti­mi ara­ma- Eği­tim Yeri Danışmanlığı

Tuesday
9:00 - 17:00
Wednesday
9:00 - 17:00
Thursday
9:00 - 17:00

IHK Karls­ru­he Çift dal­da eği­tim başa­rı­lı bir kari­ye­re baş­la­ma­nın en iyi yolu­dur. IHK Karls­ru­he Eki­bi siz­le­re mes­lek eği­tim yeri ara­ma süre­cin­de tüm soru­la­rı­nı­zı yanıt­la­mak adı­na danış­man­lık yap­mak­ta­dır.  IHK Danış­man­la­rı siz­le­ri Daha faz­la okuyun

Mes­le­ki Geçer­li­lik ve Vasıf

Pazartesi
Thursday

Baden-Württemberg‘de yaban­cı­la­rın ken­di ülke­le­rin­de edin­dik­le­ri mes­le­ki vasıf­la­rı­nın tanın­ma­sı­na yöne­lik danış­man­lık hiz­me­ti Mes­le­ki eği­tim­le­ri­ni yurt dışın­da  tamam­la­mış göç­men­le­rin dip­lo­ma­la­rı­nın tanın­ma­sı konu­sun­da danış­man­lık veril­me­si Göç­men­le­rin  dip­lo­ma­la­rı­nın tanın­ma işlem­le­ri süre­sin­ce danış­man­lık ve des­tek  Daha faz­la okuyun

Mes­le­ki Yeter­li­lik­le­rin Tanınması

Sağ­lık Hiz­met­le­ri ve Has­ta Bakı­mı Vide ter­ra sos­yal hiz­met­li­ler için mes­le­ki yeter­li­lik­le­rin tanın­ma­sı (vide ter­ra Aner­ken­nung­s­qu­ali­fi­zi­erung für sozi­ale Beru­fe)  has­ta bakı­mı konu­sun­da yurt dışın­da eği­ti­mi­ni tamam­la­mış fakat dip­lo­ma­la­rı Almanya’da tam Daha faz­la okuyun

mira-çalış­ma ve hukuk

Tuesday
16:00 - 20:00

Mül­te­ci­ler ve AB üye­si olma­yan göç­men­ler için danış­ma Mül­te­ci misi­niz ve Baden-Würt­tem­ber­g­’­de mi yaşı­yor­su­nuz? Bir işi­niz var mı veya yakın­da bir işe baş­la­ya­cak mısı­nız? İşin­izle ilgi­li her­han­gi bir soru­nuz veya Daha faz­la okuyun

Mül­te­ci­ler için Çalış­ma ve Eğitim

Pro­jekt­ver­bund Baden Eği­tim mi yap­mak isti­yor­sun? İş bul­mak ister misin? Baş­vu­ru­nuz­la ilgi­li des­te­ğe mi ihti­ya­cı­nız var? Sizi iş, staj, staj veya Alman­ca dil kurs­la­rı hak­kın­da bil­gi­len­di­ri­yo­ruz. Ayrı­ca bir iş görüş­me­si sıra­sın­da nasıl Daha faz­la okuyun

Open IT Projesi

Pazartesi
8:30 - 16:00
Thursday
8:30 - 16:00
Friday
8:30 - 15:00

Alman­ya­da­ki IT ‑Sek­tö­rü­ne Giriş Open IT 2.0 pro­je­siy­le yurt­dı­şın­da aka­de­mik dere­ce edin­miş baş­vu­ru sahip­le­ri­nin nite­lik­le­ri­ni koru­ma adı­na IT sek­tö­rü­ne giriş­le­ri­ni des­tek­li­yo­ruz.  Mes­le­ki dil kurs­la­rı­nın yanı sıra pro­je yöne­ti­ci­li­ğin­den  hedef­le­nen pro­fes­yo­nel  eği­ti­me Daha faz­la okuyun

Şerit Değiş­tir­me Danış­ma Merkezi

Pazartesi
Friday

Güven­ce­siz ika­met sta­tü­sü­ne sahip kişi­ler için işgü­cü piya­sa­sı enteg­ras­yo­nu için Kal­ma hak­kı konu­sun­da bir bakış açı­sı oluş­tur­mak ve böy­le­ce işgü­cü piya­sa­sı­na başa­rı­lı bir enteg­ras­yon sağ­la­mak ama­cıy­la size ayrın­tı­lı ola­rak tav­si­ye­ler­de bulu­nu­yo­ruz. Daha faz­la okuyun

SIN­GA­’­dan İş Laboratuvarı

SINGA’nın İş Labo­ra­tu­va­rı, yeni gelen­ler için ve onlar­la bir­lik­te oluş­tu­ru­lan beş aylık bir giri­şim­ci­lik prog­ra­mı­dır. Ulus­la­ra­ra­sı geç­mi­şe sahip 70’den faz­la kişi, çalış­tay­lar, koç­luk ve men­tor­luk yoluy­la yeni­lik­çi ve sür­dü­rü­le­bi­lir iş Daha faz­la okuyun

tanı­ma danışmanlığı

Pazartesi
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Yaban­cı nite­lik­le­rin tanın­ma­sı konu­sun­da danış­man­lık  Mes­le­ki yeter­li­li­ği­niz, okul bitir­me ser­ti­fi­ka­nız veya yurt­dı­şın­dan eği­tim dere­ce­niz mi var? Tanı­ma­ya mı ihti­ya­cı­nız var? Alman­ya­’­da­ki mes­le­ki veya aka­de­mik nite­lik­le­ri­niz­le ilgi­li tanın­ma ola­nak­la­rı­nız hak­kın­da sizi Daha faz­la okuyun

Ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­ler için

STEM sek­tö­rün­de iş arı­yo­rum INTERPROF-TECH pro­je­si, STEM sek­tö­rün­de iş ara­yan ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­ler için bir iş prog­ra­mı­dır: Bilim, Tek­no­lo­ji, Mühen­dis­lik ve Mate­ma­tik (Maki­ne Mühen­dis­li­ği / Mekat­ro­nik, Elekt­rik Mühen­dis­li­ği / Elekt­ro­nik, Oto­mas­yon Daha faz­la okuyun

Welcome2Work

İş ara­yan mül­te­ci­ler ile işve­ren­le­ri buluş­tu­ran iş plat­for­mu Welcome2Work, mül­te­ci­le­ri ve şir­ket­le­ri bir ara­ya geti­ren bir işe yer­leş­tir­me plat­for­mu­dur: “Mül­te­ci­le­rin iş ara­ma süre­ci­ni basit­leş­tir­mek ve şir­ket­le­re daha önce fark edil­me­yen Daha faz­la okuyun

Yeni­den giriş için tavsiye

Thursday

Pro­fes­yo­nel yeni­den giriş Bazen mev­cut iş piya­sa­sın­da şan­sı­nız olup olma­dı­ğı­nı merak edi­yor musu­nuz? Yok­sa çırak­lık yap­ma­nın müm­kün olup olma­ya­ca­ğı­nı düşü­nü­yor musu­nuz? Bel­ki yarı zaman­lı bile? Bel­ki de sizi tat­min eden ve mad­di Daha faz­la okuyun