cjd-değiş­ti­ri­ci

Pazartesi
Cuma

İns­anl­arı bir ara­ya getir­mek ve bir­lik­te çalış­mak sunu­yo­ruz: — Alman­ca dil edi­ni­mi — Ebe­veyn­ler için mes­le­ki oryan­tas­yon tek­lif­le­ri — Yarı zaman­lı eği­tim için koç­luk tek­lif­le­ri — ve yeter­li­lik, ile­ri eği­tim daha faz­la okuyun

Dil koç­lu­ğu — işle ilgi­li Almanca

Dil koç­lu­ğu — işle ilgi­li Alman­ca Dil bece­ri­le­ri­nin yeter­siz­li­ği nede­niy­le, baş­vu­ru sahip­le­ri genel­lik­le Alman iş piya­sa­sın­da başa­rı­lı bir şekil­de yer almak­ta zor­lan­mak­ta­dır. İş baş­vu­ru­su yaz­mak­tan şir­ket­ler­le bağ­lan­tı kur­ma­ya kadar — daha faz­la okuyun

EnBW Karls­ru­he­’­de kari­yer enteg­ras­yon programı

Bizim­le yeni bir baş­lan­gıç yapın: Mül­te­ci ve göç­men­le­re yöne­lik enteg­ras­yon prog­ra­mı­mız­la gele­ce­ği­ni­ze baş­la­yın. Bir son­ra­ki prog­ram Eylül ayın­da Karls­ru­he­’­de baş­lı­yor. Tek­nik konu­la­ra ilgi duyan mül­te­ci ve göç­men­le­rin Çırak­lık Eği­ti­mi­ne eri­şi­mi­ni daha faz­la okuyun

Hoş Gel­di­niz Mer­ke­zi Tech­no­lo­gi­eRe­gi­on Karlsruhe

Tech­no­lo­gi­eRe­gi­on Karls­ru­he Hoş Gel­di­niz Mer­ke­zi ola­rak Tech­no­lo­gi­eRe­gi­on­’­da çalış­mak ve yaşa­mak iste­yen ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­le­re ve genç pro­fes­yo­nel­le­re danış­man­lık hiz­me­ti veri­yo­ruz. Mes­le­ki nite­lik­le­ri­niz var mı? Bir mes­lek öğren­mek ister misi­niz? Nite­lik­le­ri­ni­ze uygun daha faz­la okuyun

Open IT 3.0 — CyberForum

Yurt dışın­dan geli­yor­su­nuz ve bil­gi­sa­yar bilim­le­ri, mate­ma­tik veya tek­no­lo­ji alan­la­rın­da aka­de­mik bir dere­ce­niz veya tamam­lan­mış bir eği­ti­mi­niz var ve henüz Alman iş piya­sa­sı­na doğ­ru giri­şi bula­ma­dı­nız mı? Cyber­Fo­rum şu konu­lar­da ücret­siz daha faz­la okuyun

SINGA İş Laboratuvarı

Alman­ya­’­da iş kur­mak veya ser­best mes­lek sahi­bi olmak mı isti­yor­su­nuz? Busi­ness Lab sizi des­tek­li­yor. Busi­ness Lab by SINGA, yeni gelen­ler için ve onlar­la bir­lik­te 5 aylık bir çev­ri­mi­çi giri­şim­ci­lik prog­ra­mı­dır. daha faz­la okuyun

Spu­r­wech­sel — işgü­cü piya­sa­sı entegrasyonu

Pazartesi
Cuma

Güven­ce­siz ika­met sta­tü­sü­ne sahip kişi­ler için işgü­cü piya­sa­sı enteg­ras­yo­nu için Spu­r­wech­sel — işgü­cü piya­sa­sı enteg­ras­yo­nu Hem müsa­ma­ha gös­te­ri­len kişi­ler hem de kal­ma izni olan kişi­ler yıl­lar­dır bir tür belir­siz­lik için­de­dir. Yasa daha faz­la okuyun

Ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­ler için

STEM sek­tö­rün­de iş arı­yo­rum INTERPROF-TECH pro­je­si, STEM sek­tö­rün­de iş ara­yan ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­ler için bir iş prog­ra­mı­dır: Bilim, Tek­no­lo­ji, Mühen­dis­lik ve Mate­ma­tik (Maki­ne Mühen­dis­li­ği / Mekat­ro­nik, Elekt­rik Mühen­dis­li­ği / Elekt­ro­nik, Oto­mas­yon daha faz­la okuyun

Uygu­la­ma Port­föy­le­ri ile Destek

Pazartesi
14:00 - 16:30

Uygu­la­ma Port­föy­le­ri ile Des­tek Offi­ce BeoNet­z­werk (jube­z­’­de) “Pazar­te­si Baş­vu­ru” Mükem­mel baş­vu­ru­nu­zu yaz­ma­nız­da size des­tek ola­ca­ğız veya yanı­nız­da getir­di­ği­niz baş­vu­ru bel­ge­le­ri­ni kont­rol ede­ce­ğiz. Bir PC iş istas­yo­nun­da deği­şik­lik­le­ri doğ­ru­dan düzen­le­ye­bi­lir­si­niz. Tek­lif daha faz­la okuyun

Welcome2Work

İş ara­yan mül­te­ci­ler ile işve­ren­le­ri buluş­tu­ran iş plat­for­mu Welcome2Work, mül­te­ci­le­ri ve şir­ket­le­ri bir ara­ya geti­ren bir işe yer­leş­tir­me plat­for­mu­dur: “Mül­te­ci­le­rin iş ara­ma süre­ci­ni basit­leş­tir­mek ve şir­ket­le­re daha önce fark edil­me­yen daha faz­la okuyun

Yaban­cı yeter­li­lik­le­rin tanın­ma­sı konu­sun­da danışmanlık

Yaban­cı yeter­li­lik­le­rin tanın­ma­sı konu­sun­da danış­man­lık Mes­le­ki yeter­li­li­ği­niz, okul bitir­me ser­ti­fi­ka­nız veya yurt­dı­şın­dan eği­tim dere­ce­niz mi var? Tanı­ma­ya mı ihti­ya­cı­nız var? Alman­ya­’­da­ki mes­le­ki veya aka­de­mik nite­lik­le­ri­niz­le ilgi­li tanın­ma ola­nak­la­rı­nız hak­kın­da sizi daha faz­la okuyun

Yeni­den giriş için tavsiye

Pro­fes­yo­nel yeni­den giriş Bazen mev­cut iş piya­sa­sın­da şan­sı­nız olup olma­dı­ğı­nı merak edi­yor musu­nuz? Yok­sa çırak­lık yap­ma­nın müm­kün olup olma­ya­ca­ğı­nı düşü­nü­yor musu­nuz? Bel­ki yarı zaman­lı bile? Bel­ki de sizi tat­min eden ve mad­di daha faz­la okuyun

Yet­kin­lik Ajansı

Pazartesi
9:00 - 17:00
Salı
9:00 - 17:00
Çarşamba
9:00 - 17:00
Perşembe
14:00 - 18:00
Cuma
9:00 - 17:00

15 ila 25 yaş ara­sın­da­ki ve Karls­ru­he şehir böl­ge­sin­den gelen genç­ler için Kom­pe­ten­za­gen­tur Karls­ru­he, okul­dan işe geçiş­te bir pro­je­dir. Size çeşit­li alan­lar­da danış­man­lık yapı­yor ve sorun­la­rı­nı­zın çözü­mün­de size des­tek olu­yo­ruz. Sizin­le daha faz­la okuyun