Çocuk bakım­lı Alman­ca kursu

Enteg­ras­yon kurs­la­rı­na katıl­ma­ya uygun olma­yan veya fizik­sel ola­rak bu kurs­la­ra katı­la­ma­ya­cak durum­da olan birey­ler, Alman İdari Yönet­me­li­ği (VwV) kap­sa­mın­da­ki kurs­la­ra katılabilirler.

Hedef kit­le

  • Ebe­veyn­ler “Çocuk bakı­mı ile VwV Deutsch Alman­ca kur­su­na” katılabilirler.
  • Otur­ma izni olma­yan ve bu neden­le enteg­ras­yon kur­su­na katı­la­ma­yan­lar; küçük çocuk­la­rı olan ancak çocuk bakım ola­nak­la­rı olma­yan ve bu neden­le enteg­ras­yon kur­su­na katılamayanlar.

Ne zaman
Pazar­te­si, Salı ve Per­şem­be sabah­la­rı
Tatil­ler­de ders yapılmamaktadır

Nere­de
ibz Karls­ru­he
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Karls­ru­he, Alman­ya
Kurs süre­si: 300 saat

Kayıt
Lüt­fen aşa­ğı­da­ki bel­ge­le­ri Enteg­ras­yon Ofi­si­’­ne (Kaiserst­ra­ße 235, 76133 Karls­ru­he) veya AAW Karls­ru­he­’­ye (Gri­es­bachst­ra­ße 12, 76185 Karls­ru­he) gönderin:

  • ve dol­du­rul­muş ve imza­lan­mış ori­ji­nal başvuru “VwV Deutsch “a göre bir Alman­ca kur­su için,
  • otur­ma izni­ni­zin bir kop­ya­sı (otur­ma izni, geçi­ci otur­ma izni, hoş­gö­rü izni veya AB vatan­daş­la­rı söz konu­su oldu­ğun­da kim­lik kar­tı şeklinde)
  • ve kurs sıra­sın­da çocuk bakı­mı­na ihti­ya­cı­nız var­sa, çocu­ğun doğum bel­ge­si­nin bir kop­ya­sı.

Veri top­la­ma hak­kın­da bilgi

Temas
Kayıt için lüt­fen AAW Karls­ru­he­’­den ran­de­vu alı­nız:
Tele­fon: 0721 85029–0 0721 85029–0 / e‑posta: karlsruhe@aaw.de

VwV kurs­la­rı Baden-Würt­tem­berg eya­le­ti ve Karls­ru­he şeh­ri tara­fın­dan sağ­la­nan fon­lar­la desteklenmektedir.

Tek­lif, aşa­ğı­da­ki kurum­lar­la işbir­li­ği için­de gerçekleşir  Arbe­itsk­re­is für Aus- und Weiter­bil­dung Karls­ru­he (AAW) ve Inter­na­ti­ona­le Begeg­nungs­zent­rum Karls­ru­he e. V. (ibz) des­te­ği­nin yanı sıra  Job­cen­ter Karlsruhe .Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.