Ani­KA- Karlsruhe’ye Varış!

Ani­KA Ağı – Karlsruhe’ye varış, Karls­ru­he şeh­rin­de enteg­ras­yon poli­ti­ka­la­rı kap­sa­mın­da çalı­şan­la­rın oluş­tur­du­ğu bir orga­ni­zas­yon­dur. Ani­KA ağı­nın ama­cı, Karlsruhe’nin yeni gelen­le­ri kar­şı­la­ma yapı­sı­nı daha da geliş­tir­mek ve “Karlsruhe’ye enteg­ras­yon yolu­nu­nun” tamam­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır. Bu ağ, Karls­ru­he şeh­rin­de göç­men­ler­le temas halin­de olan tüm ilgi­li kişi­le­ri bir ara­ya getir­me­yi istemektedir.

Bu orga­ni­zas­yon kap­sa­mın­da­ki top­lan­tı­lar yıl­da iki kez ger­çek­leş­ti­ri­lir ve bu top­lan­tı­lar­da Karlsruhe’ye yeni gel­miş kişi­le­rin arz ve talep­le­ri ile ilgi­li genel bil­gi­len­dir­me­ler yapılır

Pro­je yöne­ti­mi İnt­egr­asy­on Büro­su (Büro für Integ­ra­ti­on) bün­ye­sin­de olup, Ani­KA ofi­si Ulus­la­ra­ra­si Hare­ket­li­lik Mer­ke­zin­de (Inter­na­ti­ona­les Begeg­nungs­zent­rum, IBZ Karls­ru­he) bulu­nur. Pro­je yöne­ti­ci­si ağ koor­di­nas­yo­nu­nu sağ­la­mak­ta ve yeni gelen­le­rin Karls­ru­he deki ola­nak­lar­la ilgi­li bil­gi edi­ne­bi­le­ce­ği Ani­KA web site­siy­le ilgi­len­mek­te­dir. Karlsruhe’ye yeni gelen her­ke­sin barın­ma, dil edi­ni­mi, çocuk bakı­mı, okul eği­ti­mi, sağ­lık, boş zaman değer­len­dir­me­si ve kül­tür gibi konu­lar­da Ani­KA ara­cı­lı­ğıy­la bil­gi edin­me­si ve yön­len­me­si isten­mek­te­dir. Hede­fi­miz, yeni gelen­le­rin sos­yal haya­ta ve iş haya­tı­na katı­lım­la­rı­nı kolay­laş­tır­mak­tır. Özet­le en başın­dan iti­ba­ren Karls­ru­he­’­de ken­di­ni­zi iyi hissetmenizdir.

Pro­je­nin iler­le­yi­şi bir ida­ri heyet tara­fın­dan takip edi­lir. İdari heye­ti yıl­da dört kez top­la­nır ve sabit üye­le­ri şun­lar­dır: Enteg­ras­yon Ofi­si (Büro für Integ­ra­ti­on), Ulus­la­ra­ra­sı  Hare­ket­li­lik Mer­ke­zi (Inter­na­ti­ona­les Begeg­nungs­zent­rum) ve Düzen Daire­si (Ord­nung­samt). Her iki yıl­da bir,  iki yeni ağ orta­ğı ida­ri heye­te ata­nır. AWO Karls­ru­he ve Karls­ru­he Tek­no­lo­ji Ens­ti­tü­sü (KIT), 2020’deki son itti­fak top­lan­tı­sın­da seçildi.