Ani­KA nedir

Ani­KA — Karls­ru­he­’­ye varış


Ani­KA — Karls­ru­he­’­ye Varış Ağı, Karls­ru­he ken­tin­de enteg­ras­yon poli­ti­ka­sı üze­ri­ne çalı­şan pay­daş­lar­dan olu­şan bir itti­fak­tır.

Ani­KA ağı­nın ama­cı, Karls­ru­he Kar­şı­la­ma Yapı­sı­nı daha da geliş­tir­mek ve “Karls­ru­he Enteg­ras­yon Yolu “nu oluş­tur­mak­tır. Ağ, Karls­ru­he ken­tin­de göç­men­ler­le temas halin­de olan tüm aktör­le­ri süre­ce dahil etmek iste­mek­te­dir.
Ağ top­lan­tı­la­rı yıl­da iki kez yapıl­mak­ta­dır. Bu top­lan­tı­la­rın ama­cı, Karls­ru­he­’­ye yeni gelen tüm insan­la­rın ihti­yaç­la­rı ve sun­duk­la­rı imkan­lar hak­kın­da genel bir fikir alış­ve­ri­şi sağ­la­mak­tır.

Baş­kan­lık Karls­ru­he Enteg­ras­yon Ofi­si’nde, Ani­KA­’­nın ofi­si ise ibz­’­de (Inter­na­ti­ona­les Begeg­nungs­zent­rum Karls­ru­he) bulun­mak­ta­dır. Bir pro­je yöne­ti­ci­si ağın ve yeni gelen­le­rin Karls­ru­he­’­de­ki tek­lif­ler hak­kın­da genel bir bil­gi edi­ne­bi­le­cek­le­ri Ani­KA web site­si­nin bakı­mı­nı yap­mak­ta­dır. Ani­KA ile Karls­ru­he­’­ye yeni gelen her­ke­si barın­ma, dil öğre­ni­mi, çocuk bakı­mı, okul eği­ti­mi, sağ­lık, boş zaman ve kül­tür gibi konu­lar­da bil­gi­len­dir­mek ve yön­len­dir­mek isti­yo­ruz. Ama­cı­mız, yeni gelen­le­rin top­lu­ma katıl­ma­la­rı­nı ve çalış­ma­la­rı­nı kolay­laş­tır­mak­tır. En başın­dan iti­ba­ren Karls­ru­he­’­de hoş kar­şı­lan­dık­la­rı­nı his­set­me­le­ri­ni isti­yo­ruz.

Pro­je­yi iler­let­mek için bir yön­len­dir­me komi­te­si bulun­mak­ta­dır. Yıl­da yak­la­şık dört kez top­la­nır. Yürüt­me komi­te­si­nin daimi üye­le­ri şun­lar­dır: Enteg­ras­yon Büro­su (Büro für Integ­ra­ti­on), Ulus­la­ra­ra­sı Top­lan­tı Mer­ke­zi (Inter­na­ti­ona­les Begeg­nungs­zent­rum) ve Kamu Düze­ni Büro­su (Ord­nung­samt). Yön­len­dir­me komi­te­si­ne her iki yıl­da bir iki yeni ağ orta­ğı atan­mak­ta­dır. Ekü­me­nik Göç Ser­vi­si (ÖMD) ve Karls­ru­he Tica­ret ve Sana­yi Oda­sı (IHK Karls­ru­he) 2022 yılın­da­ki son itti­fak top­lan­tı­sın­da seçilmiştir.