Şehir­de ika­met kaydı

İkam­et kay­dı yüküm­lü­lü­ğü: Alman­ya­’­da ika­met edi­len adre­se veya taşın­ma duru­mun­da yeni adre­se ika­met kay­dı yap­tı­rıl­ma­sı kanu­ni bir yüküm­lü­lük­tür. Bu yüz­den, ika­met kay­dı­nın veya ika­met edi­len adres­te­ki deği­şik­li­ğin bil­di­ril­me­si­ni unut­ma­mak önem­li­dir: İkam­et kay­dı­nı veya ika­met edi­len adre­sin değiş­ti­ği­ni süre­si için­de bil­dir­me­yen­le­re ida­ri para ceza­sı uygu­lan­ma­sı zorunludur.

İkam­et kay­dı için han­gi bel­ge­le­ri yanım­da getirmeliyim?

  • Pasa­port veya nüfus cüzdanı
  • Yaban­cı ülke­ye ait pasa­port (var­sa)
  • Elekt­ro­nik otur­ma izni (var­sa)
  • Ev sahi­bi­nin onay bel­ge­si (örne­ğin kira sözleşmesi)

Önem­li: İkam­et kay­dın­dan son­ra size bir İkam­etg­ah Bel­ge­si (Mel­de­besc­he­ini­gung) veri­le­cek­te­dir. Lüt­fen bu bel­ge­yi muha­fa­za ediniz.

İkam­et kay­dı (Anmel­den): Alman­ya­’­da bir daire­ye veya müs­ta­kil eve yeni taşı­nan her­kes iki haf­ta için­de ika­met kay­dı yap­tır­mak zorun­da­dır. İkam­et kay­dı, sem­ti­niz için yet­ki­li en yakın Vatan­daş Büro­su­’n­da (Bür­ger­bü­ro) yap­tı­rı­la­bi­lir. Karls­ru­he­’­de­ki Vatan­daş Büro­la­rı­’­nın adres­le­ri­ne şu link­ten ula­şa­bi­lir­si­niz:https://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/persoenlicher_service.

Taşın­ma: Aynı şehir için­de baş­ka bir eve taşın­dı­ğı­nız­da da, yeni ika­met­ga­hı­nı­zı aynı şekil­de iki haf­ta içinde kay­det­tir­mek zorundasınız.

Ran­de­vu alı­nız: Vatan­daş Büro­su­’n­dan bir ran­de­vu alın­ma­sı genel­de en kolay yol­dur. Ran­de­vu, 115 numa­ra­lı ser­vis hat­tın­dan (Karls­ru­he Bele­di­ye ve İlçe Ser­vis Mer­ke­zi) veya onli­ne ola­rak https://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminvereinbarung/ adre­sin­den alınabilir.