Hizmetler

Hizmetler

Ortak yemek akşamları

mül­te­ci­ler ve evde­ki insan­lar için

Biz Über den Tel­ler­rand Top­lu­lu­ğu Karls­ru­he­’­yiz, Über den Tel­ler­rand eV’­nin 30’dan faz­la res­mi uydu­sun­dan biri­yiz. Bir­lik­te, Ber­li­n­’­de bir şem­si­ye orga­ni­zas­yon ile çok ödül­lü bir enteg­ras­yon kon­sep­ti­ni tem­sil edi­yo­ruz. Ama­cı­mız, mül­te­ci­ler ile evde olan­lar ara­sın­da göz hiza­sın­da kar­şı­laş­ma­lar sağ­la­mak­tır. Bura­da Karls­ru­he­’­de ortak yemek akşam­la­rı düzen­le­ye­rek bu fik­ri haya­ta geçi­ri­yo­ruz. Yeni dost­luk­la­rın nasıl kurul­du­ğu­nu, insan­la­rın nasıl gül­dü­ğü­nü, dans etti­ği­ni ve tabii ki bir­lik­te ziya­fet çek­ti­ği­ni gör­mek her zaman güzel­dir. Mut­fa­ğı­mız dün­ya­nın en çeşit­li ülke­le­rin­den etki­le­nir. Yemek pişir­me­ye ek ola­rak, “Über-den-Tel­ler­rand-Beet” de bu yıl­dan beri yürü­yüş yap­mak­tan, spor yap­mak­tan, pik­nik yap­mak­tan ve bah­çe­ci­lik­ten keyif alıyoruz.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Über den Tellerrand
Über den Tel­ler­rand Com­mu­nity Karlsruhe
Roß­bachst­ra­ße 6, 10829 Ber­lin-Schö­ne­berg

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.