Top­lu taşıma

Tram­vay, met­ro ve oto­büs­ler­le ken­tin semt­le­ri­ne hız­lı ve rahat bir şekil­de ula­şa­bi­lir­si­niz. Karls­ru­her Ver­kehrs­ver­bun­d­’un (KVV) (Top­lu Taşı­ma Hiz­me­ti) www.kvv.de adre­sin­de­ki web site­sin­de bütün önem­li bil­gi­le­ri ve somut hat­la­rın hare­ket saat­le­ri­ni, fark­lı bilet tür­le­ri ve geçer­li­lik­le­riy­le ilgi­li bil­gi­le­ri bulabilirsiniz

KVV.live uygu­la­ma­sı üze­rin­den oto­büs ve tren­le­rin kal­kış saat­le­ri hak­kın­da bil­gi edinebilirsiniz.

Bil­mek­te yarar var: Karls­ru­he bir bisik­let şeh­ri­dir! Bu yüz­den bisik­let kul­la­nan­lar için bir­çok cad­de­de kal­dı­rım­la­rın yanın­da bisik­let yol­la­rı bulun­mak­ta­dır.  

Bilet­le­ri nasıl alabilirim?

Ara­da bir veya nadir ola­rak oto­büs ve tre­ne binecek olursanız:

  • AVG-Stadt­bahn veya VBK-Tram: Durak­ta­ki oto­mat­tan veya tren için­den bir bilet ala­bi­lir­si­niz. Genel­de sade­ce nakit para ile öde­me mümkündür.
  • Oto­büs: Oto­büs bilet­le­ri oto­mat­tan veya şoför­den satın alınabilir.
  • Bilet ve abo­ne kart­la­rı KVV­’un cep tele­fo­nu bilet por­ta­lin­den de satın ala­bi­lir­si­niz: https://kvv.mobilesticket.de/ticketportal/
  • Bilet, tren veya oto­büs için­de basılır.
  • Akıl­lı tele­fo­nu­nuz üze­rin­de KVV.mobil uygu­la­ma­sı­nı hız­lı ve kolay bir şekil­de yük­le­ye­bi­lir­si­niz. Oto­büs ve tren bilet­le­ri uygu­la­ma için­de­ki bir hesap­tan kolay­ca satın alınabilir.

Bil­mek­te yarar var: Bile­ti­ni­zin fiya­tı gide­ce­ği­niz yerin mesa­fe­si­ne bağ­lı­dır. Karls­ru­he Bele­di­ye böl­ge­si için­de iki petek (2 Waben) gerekmektedir.

Öne­ri: Düzen­li ola­rak oto­büs veya tren­le yol­cu­luk yapa­cak­sa­nız aylık veya yıl­lık bir kart daha avan­taj­lı­dır. Fark­lı bilet tür­le­ri bulun­mak­ta­dır. Çocuk­lar, öğren­ci­ler, mes­lek öğren­ci­le­ri, üni­ver­si­te öğren­ci­le­ri, 65 yaş üze­ri insan­lar ve iş ara­yan­lar için indi­rim­li fiyat­lar geçer­li­dir. Bu kişi­ler için indi­rim­li bilet­ler bulunmaktadır.

Örne­ğin tek sefer­lik bilet­ler, grup bilet­le­ri, öğren­ci­ler, mes­lek öğren­ci­le­ri, üni­ver­si­te öğren­ci­le­ri için özel bilet­ler, aylık kart­lar, yıl­lık kart­lar veya sade­ce saat 9’dan son­ra geçer­li olan yol­cu bilet­le­ri. Sizin için gerek­liy­se bu konu­yu soru­nuz. Ana tren istas­yo­nu önün­de­ki ve pazar mey­da­nın­da­ki (Karl-Fri­ed­rich-Stra­ße 9) KVV Müş­te­ri Mer­kez­le­ri­ne danışınız!