İş arı­yor

Nasıl iş/eğitim kur­su bulabilirsiniz?

Bir işi­niz yok­sa, Karls­ru­he­’­de­ki Agen­tur für Arbe­it Karls­ru­he-Ras­tat­t­’a (İş Bul­ma Kuru­mu) kaydolabilirsiniz.

The­re you can find:

 • İş bul­ma konu­sun­da des­tek ve tavsiye,
 • Eği­tim, yük­se­köğ­re­tim ve mes­le­ki geli­şim konu­la­rın­da bil­gi ve tavsiyeler,
 • Mes­le­ki eği­ti­min sür­dü­rül­me­si­ne destek,
 • Mali yar­dım, örne­ğin işi­ni­zi kay­bet­tiy­se­niz işsiz­lik öde­ne­ği (işsiz­lik öde­ne­ği­nin süre­si ne kadar süre­dir çalış­tı­ğı­nı­za ve yaşı­nı­za bağlıdır).

Nere­de?
Agen­tur für Arbe­it Karls­ru­he
Bra­u­erst­ra­ße 10
76135 Karls­ru­he
Con­tact Tel.: 0800 4 5555 00

 • Yanım­da ne getireyim?
 • Pasa­port veya kim­lik kartı
 • Kayıt ona­yı
 • Özgeç­miş

İş ara­mak için yar­dı­ma ihti­ya­cı­nız varsa:

Beruf­sin­for­ma­ti­ons­zent­rum Karls­ru­he­’­de (kari­yer bil­gi mer­ke­zi) şun­la­rı yapabilirsiniz:

 • İş baş­vu­ru­la­rı yaz­ma, bel­ge­le­ri yaz­dır­ma, kop­ya­la­ma ve tarama, 
 • Mes­lek­ler, çırak­lık, yük­se­köğ­re­tim kurs­la­rı, gönül­lü hiz­met­ler veya iş kur­ma hak­kın­da öğrenin
 • Karls­ru­he­’­de­ki etkin­lik­le­ri ve iş baş­vu­ru­sun­da bulun­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak uzman lite­ra­tü­rü bulun.

Nere­de?
Beruf­sin­for­ma­ti­ons­zent­rum BiZ Karls­ru­he
Bra­u­erst­ra­ße 10
76135 Karls­ru­he
Ile­ti­şim Karlsruhe-Rastatt.BIZ@arbeitsagentur.de
Bağ­lan­tı www.arbeitsagentur.de/vor-ort/karlsruhe-rastatt/biz-karlsruhe