Çocuk­lu aile­ler için mad­di yardımlar

Çocuk para­sı:
Alman­ya­’­da kalı­cı ola­rak yaşa­yan çocuk­lu tüm ebe­veyn­ler Kin­der­geld (çocuk para­sı) hak­kı­na sahip­tir. Çocuk başı­na aylık en az 200 EUR tuta­rın­da bir avan­taj elde eder­ler. Çocuk para­sı, çocuk 18 yaşı­na kadar veya çırak­lık yapı­yor­sa, oku­yor­sa veya gönül­lü hiz­met veri­yor­sa 25 yaşı­na kadar öde­nir. Çocuk para­sı baş­vu­ru­nu­zu Fami­li­en­kas­se’ye (aile yar­dım­la­rı depart­ma­nı) gönderin.


Çocuk para­sı eki:
Geli­ri­niz düşük­se, stan­dart çocuk yar­dı­mı­na ek ola­rak Kin­der­zusch­lag (çocuk para­sı eki) için Fami­li­en­kas­se­’­ye başvurabilirsiniz.

Nere­de?
Fami­li­en­kas­se Kri­egsstr. 100
76133 Karls­ru­he

Ile­ti­şim
Tel.: 0800 4555530
(Mon­day to Fri­day 08:00 — 18:00)
Ema­il: familienkasse-baden-wuerttemberg-west@arbeitsagentur.de

Bağ­lan­tı
www.familienkasse.de

Yanım­da ne getireyim?

Ne ala­ca­ğım?

 • Pasa­port veya kim­lik kartı
 • Doğum bel­ge­si
 • Çocuk para­sı: Çocuk para­sı ve gere­kir­se okul, çırak­lık veya yük­se­köğ­re­tim için devam­sız­lık bel­ge­si başvurusu.
 • Çocuk para­sı eki: Çocuk para­sı baş­vu­ru­su, konak­la­ma ve ısıt­ma öde­me­le­ri, gelir ve var­lık­lar, nafa­ka öde­me­le­ri ile ilgi­li ayrın­tı­lar ve kanıt

Çocuk para­sı bildirimi

or

Çocuk para­sı eki baş­vu­ru­nu­zun onaylanması/reddedilmesi ile ilgi­li bildirim

(Lüt­fen bu bel­ge­yi ile­ri­de kul­lan­mak üze­re güven­de tutun) 

Karls­ru­he Çocuk Kartı/ Karls­ru­he Kartı/ 60 yaş üze­ri için Karls­ru­he Kartı

Karls­ru­he Çocuk Kar­tı (Karls­ru­her Kinderpass)/Karlsruhe Kar­tı (Karls­ru­her Pass)/60 yaş üze­ri için Karls­ru­he Kar­tı (Karls­ru­her Pass 60+) ile gelir­le­ri düşük olan veya sos­yal yar­dım alan Karls­ru­he­li­ler genel­de boş zaman etkin­lik­le­ri, spor, kül­tür, eği­tim ve top­lu taşı­ma alan­la­rın­da ücret­siz giriş, indi­rim­li bilet veya kupon­lar ala­bil­mek­te­dir­ler. Bun­la­ra örne­ğin Karls­ru­her Ver­kehrs­ver­bund (KVV) bilet­le­ri veya açık ve kapa­lı yüz­me havuz­la­rı için yüz­de 50’ye kadar indi­rim, tatil etkin­lik­le­ri için kat­kı pay­la­rı, eği­tim kupon­la­rı, Karls­ru­he ve böl­ge­sin­de­ki müze­le­re ücret­siz veya indi­rim­li giriş­ler dahil­dir. Hiz­met­ler kar­tın türü­ne bağ­lı ola­rak fark­lı­dır. Ayrın­tı­lı bil­gi­ler için: https://karlsruher-pass.de/

Geli­ri­niz düşük­se, onli­ne hesap­la­yı­cı ile Karls­ru­he Kartı/ Karls­ru­he Ç0cuk Kar­tı alma hak­kı­nı­zın olup olma­dı­ğı­nı öğre­ne­bi­lir­si­niz: https://karlsruher-pass.de/onlinerechner

Nere­de?
Jugendf­re­ize­it- und Bildungswerk

Bür­gerstr. 16,
76133 Karls­ru­he

Yanım­da neler getirmeliyim?

 • Gün­cel vesi­ka­lık fotoğraf
 • Geçer­li nüfus cüz­da­nı veya baş­ka kim­lik belgeleri
 • Sizin için han­gi­si geçerliyse

- Sos­yal yar­dım bil­di­ri­si,
-Ağır engel­li kim­li­ği,
-Doğum bel­ge­le­ri, İkam­etg­ah bel­ge­si veya aile cüz­da­nı (beş veya üze­ri çocu­ğu olan aile­ler için)
-geli­ri düşük olan aile­ler: Hesa­bıy­la ilgi­li belgeler

Size ne verilecek?

Karls­ru­he Çocuk Kar­tı veya Karls­ru­he Kartı

İrt­ib­at

Ran­de­vu ile gelinir

Tele­fon: 0721 133‑5671

E‑posta: jfbw@stja.de
Inter­net: https://karlsruher-pass.de/

Ebe­veyn para­sı (Eltern­geld):

Anne­ler veya baba­lar çocuk­la­rı­nın doğu­mun­dan iti­ba­ren ebe­veyn para­sı alabilirler.

Anne­ler veya baba­lar temel ebe­veyn para­sı­nı aşa­ğı­da­ki durum­lar­da 12 ay sürey­le alabilirler,

 • çocu­ğun bakım ve eği­ti­mi­ni doğu­mun­dan son­ra baş­lı­ca ola­rak ken­di­niz yapıyorsanız,
 • ve haf­ta­da 30 saatin üze­rin­de çalış­mı­yor, üni­ver­si­te öğre­ni­mi veya mes­lek eği­ti­mi görmüyorsanız,
 • ebe­veyn­ler bakım süre­le­ri­ni pay­laş­tık­la­rın­da, ebe­veyn para­sı 14 aya kadar ödenebilir.

Fark­lı ebe­veyn para­sı tür­le­ri bulun­mak­ta­dır. Ayrı­ca www.familienportal.de adre­sin­den bil­gi alınız.

Nere­de?

L‑Bank, Bere­ich Familenförderung

76133 Karls­ru­he

İrt­ib­at

Tele­fon­la: Pazar­te­si — Cuma saat 8–16:30

Tele­fon: 0800 664 5471
E‑posta: familienfoerderung@l‑bank.de

Han­gi bel­ge­ler lazım?

 • Doğum bel­ge­si (aslı)
 • Geli­ri­niz hak­kın­da belgeler
 • Gerek­li ola­bi­lecek diğer bel­ge­le­ri lüt­fen tele­fon­la ara­ya­rak sorunuz

Bana ne verilecek?

Ebe­veyn para­sı bil­di­ri­mi
(Lüt­fen muha­fa­za ediniz)