Vade­siz mev­du­at hesabı

Alman­ya­’­da bir ban­ka hesa­bı­nı­zın olma­sı gerek­mek­te­dir — en uygu­nu bir vade­siz mev­du­at hesa­bı­dır (Giro­kon­to). Bu hesa­bı­nız­dan kira­yı hava­le ede­bi­lir­si­niz veya maaşı­nız ve baş­ka öde­me­ler bu hesa­ba öde­ne­bi­lir. Bu hesa­bı iste­di­ği­niz bir ban­ka veya tasar­ruf san­dı­ğın­da (Spar­kas­se) açtı­ra­bi­lir­si­niz. Bu konu­da ilgi­li yer­le­re danı­şı­nız: Bazı ban­ka­lar hesa­bın kul­la­nıl­ma­sı için, her ay öden­me­si gere­ken bir ücret kes­mek­te­dir­ler. Ban­ka hesa­bı kul­lan­ma ücre­ti­ni (Kon­to­füh­rungs­ge­bühr) soru­nuz.

Yanım­da neler getirmeliyim?

Ban­ka hesa­bı açtır­mak için nüfus cüz­da­nı­nız, pasa­por­tu­nuz ve/veya otur­ma izni­niz gereklidir.

  • Öne­ri: Baş­ka bir ban­ka­dan para çek­ti­ği­niz­de ayrı­ca ücret olu­şa­bi­le­ce­ği­ne lüt­fen dik­kat edi­niz. Han­gi ban­ka­lar­dan ücret­siz para çeke­bi­le­ce­ği­ni­zi öğren­me­niz fay­da­lı olacaktır.
  • Lüt­fen baş­ka bir eve taşı­na­cak olur­sa­nız yeni adre­si­ni­zi ban­ka­nı­za bildiriniz.