Enteg­ras­yon kursları

Uyum kurs­la­rı, Alman top­lu­mu­nun bir par­ça­sı olma­nı­za yar­dım­cı olan dil kurs­la­rı­dır. Uyum kur­su, hem bir dil kur­su hem de size ülke hak­kın­da önem­li tari­hi, siya­si ve kül­tü­rel arka plan bil­gi­le­ri veren bir oryan­tas­yon kur­su içe­rir.
Henüz yeter­li Alman­ca bil­gi­si­ne sahip değil­se­niz, bir enteg­ras­yon kur­su­na katılmalısınız:

  • Karls­ru­he­’­de yeniy­se­niz ve AB dışın­da­ki bir ülke­den geli­yor­sa­nız, bir enteg­ras­yon kur­su­na katıl­ma hak­kı­nız vardır.
  • Alman­ya­’­da daha uzun süre­dir yaşı­yor­sa­nız veya AB vatan­da­şıy­sa­nız, kon­ten­jan var­sa kurs­la­ra da kabul edilebilirsiniz.
  • Alman vatan­da­şıy­sa­nız, ancak yeter­li Alman­ca bil­gi­si­ne sahip değil­se­niz ve daha etkin bir şekil­de enteg­re olmak isti­yor­sa­nız, kon­ten­jan var­sa kurs­la­ra da kabul edilebilirsiniz.

Daha faz­la bil­gi­yi şu adres­te bula­bi­lir­si­niz

Han­gi dil kur­su­nun size uygun oldu­ğu konu­sun­da Mig­ra­ti­ons­be­ra­tungss­tel­le’den veya Büro für Integ­ra­ti­on’dan (Enteg­ras­yon Ofi­si) tav­si­ye alın. Enteg­ras­yon Ofi­si, dil ve enteg­ras­yon kurs­la­rı hak­kın­da her­han­gi bir soru­nuz var­sa, tele­fon veya e‑posta yoluy­la size bil­gi ver­mek­ten mut­lu­luk duya­cak­tır: 0721 133‑5727 veya buero.fuer.integration@sjb.karlsruhe.de.