Enteg­ras­yon kursları

Enteg­ras­yon kurs­la­rı (Integ­ra­ti­ons­kur­se) size Alman­ya­’­ya uyum sağ­la­ma­nı­zı kolay­laş­tı­ran dil kurs­la­rı­dır. Enteg­ras­yon kur­sun­da dil kur­su­nun yanı sıra, ülke hak­kın­da tari­hi, siya­si ve kül­tü­rel temel­le­rin öğre­til­di­ği reh­ber­lik kur­su da veril­mek­te­dir.
Yete­ri kadar Alman­ca bil­mi­yor­sa­nız bir enteg­ras­yon kur­su­na git­me­niz fay­da­lı olacaktır:

  • Karls­ru­he­’­ye yeni göç ettiy­se­niz ve Avru­pa Bir­li­ği dışın­da­ki bir ülke­den geli­yor­sa­nız, bir defa­ya mah­sus ola­rak bir enteg­ras­yon kur­su­na katıl­ma hak­kı­nız bulunmaktadır,
  • Uzun süre­dir Alman­ya­’­da yaşı­yor­sa­nız veya AB vatan­da­şıy­sa­nız da, kapa­si­te­ye bağ­lı ola­rak kurs­la­ra kabul edilebilirsiniz.
  • Alman vatan­da­şıy­sa­nız, ancak yete­ri kadar Alman­ca bil­mi­yor­sa­nız ve enteg­ras­yon gerek­si­ni­mi­niz var­sa da, kapa­si­te­ye bağ­lı ola­rak kurs­la­ra katılabilirsiniz.

Ayrı­ca bil­gi­ler için: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/bfi/deutsch_lernen/integrationskurse.de

Bir Göç Danış­ma Mer­ke­zi (Mig­ra­ti­ons­be­ra­tungss­tel­le) (adres­le­ri 42. ve son­ra­ki say­fa­lar­da bula­bi­lir­si­niz) veya Enteg­ras­yon Bürosu’na (Büro für Integ­ra­ti­on), sizin için han­gi dil kurs­la­rı­nın uygun oldu­ğu­nu soru­nuz. Lüt­fen dil kur­su danış­man­lı­ğı için önce­den 0721 133‑5727 numa­ra­sın­dan ara­ya­rak veya e‑posta ile   buero.fuer.integra­tion@sjb.karlsruhe.de adre­sin­den ran­de­vu alınız.