Okul­la­ra kaydolmak

Fark­lı eği­tim nite­lik­le­ri ne anla­ma geli­yor?

Çeşit­li okul bırak­ma ser­ti­fi­ka­la­rı var­dır. Okul­dan ayrıl­ma ser­ti­fi­ka­sı ne kadar yük­sek olur­sa, kari­yer seçer­ken o kadar faz­la seçe­ne­ği­niz olur. Ama aynı zaman­da daha uzun süre oku­la git­men gere­ki­yor. Orta­okul Hauptsc­hu­labsch­luss (okul terk ser­ti­fi­ka­sı – 9. sınıf­tan son­ra) veya Mitt­le­rer Bil­dung­sabsch­luss (orta­okul ayrıl­ma ser­ti­fi­ka­sı – 10. sınıf­tan son­ra) ile mes­le­ki eği­ti­me gire­bi­lir­si­niz. Bir üni­ver­si­te­de oku­mak için Abi­tur veya üni­ver­si­te­ye giriş yeter­li­li­ği­ne (12 veya 13. sınıf­tan son­ra) ihti­ya­cı­nız var­dır. Her sına­vı geç­tik­ten son­ra daha üst düzey­de bir yeter­li­lik elde etmek için çalış­ma­la­rı­nı­za devam ede­bi­lir­si­niz. Oku­lu bırak­sa­nız bile, yeter­li­li­ği­ni­zi daha son­ra yaka­la­ya­bi­lir­si­niz. Örne­ğin bunu bir mes­lek oku­lun­da yapa­bi­lir­si­niz. Bil­dungs­na­vi Baden Würt­tem­berg ola­sı­lık­la­rı gös­te­rir ve fark­lı okul tür­le­ri­ni açık­lar: http://bildungsnavi-bw.de

Çocu­ğum Alman­ca bil­mi­yor. Oku­la nere­ye gidebilirler?

Ilko­kul
Henüz Alman­ca bil­me­yen çocuk­lar, dili öğren­mek için bir Vor­be­re­itungsk­las­se’ye (hazır­lık sını­fı) yer­leş­ti­ri­lir. Çocu­ğu­nuz yerel ilko­ku­la gide­cek­tir. Bu, yaşa­dı­ğı­nız yere bağ­lı­dır: https://www.karlsruhe.de/b2/schulen/schulen_ka/grundschulsuche.de

Çocu­ğu­nu­zu doğ­ru­dan oku­la kay­de­din. Okul sek­re­te­ri­nin ofi­sin­den kayıt ran­de­vu­su alın ve çocu­ğu­nu­zu biz­zat ran­de­vu­ya götürün.

Lise
Çocu­ğu­nuz 11 ila 15 yaş­la­rı ara­sın­day­sa ancak henüz Alman­ca bil­mi­yor­sa, bun­la­rı bir orta­okul­da Vor­be­re­itungsk­las­se (hazır­lık sını­fı, VKL) için kay­de­de­bi­lir­si­niz. Bunu yap­mak için lüt­fen aşa­ğı­da­ki okul­lar­dan biriy­le ile­ti­şi­me geçin. Çocu­ğu­nuz daha son­ra uygun bir oku­la kaydedilecektir.

Guten­bergsc­hu­le (GWRS)                                                                Goet­hest­ra­ße 34
76135 Karls­ru­he
info@gutenbergschulekarlsruhe.de
Tel.: +49 (0)721 (0)133 ‑4674

Pes­ta­loz­zisc­hu­le (GWRS)
Chris­tofst­ra­ße 23
76227 Karls­ru­he
poststelle@pestalozzischule-ka.schule.bwl.de
Tel.: +49 (0)721 (0)133 ‑4707

16 yaşın­dan genç­ler
16 yaşın­dan büyük genç­ler bir mes­lek yük­se­ko­ku­lun­da Vor­be­re­itungsk­las­se (hazır­lık sınıfı,VABO) için kayıt yap­tı­ra­bi­lir veya ken­di­le­ri­ni kay­de­de­bi­lir­ler. VABO sınıf­la­rı genç­le­ri A2 ila B1 sevi­ye­le­rin­de Alman­ca dil sınav­la­rı­na hazır­lar. VABO sını­fı­na çev­ri­mi­çi ola­rak şu adre­sin­den kay­do­la­bi­lir­si­niz: https://www.hhs.karlsruhe.de/vabo-schulen/

VABO sını­fın­dan son­ra, Alman okul terk ser­ti­fi­ka­sı için hazır­la­na­bi­lir­si­niz. Mes­lek yük­se­ko­kul­la­rı çeşit­li konu­lar­da okul­dan ayrıl­ma ser­ti­fi­ka­la­rı sunmaktadır.

Çocu­ğum zaten Alman­ca bili­yor. Oku­la nere­ye gidebilirler?

Çocu­ğu­nuz Alman­ca bili­yor­sa ve nor­mal bir oku­la gide­bi­li­yor­sa, doğ­ru­dan bir okul­la ile­ti­şi­me geçe­bi­lir­si­niz. Ora­da okul yöne­ti­mi tara­fın­dan tav­si­ye edi­le­cek­si­niz. Karls­ru­he­’­de­ki res­mi ve özel okul­la­rın lis­te­si­ni bula­bi­lir­si­niz: www.karlsruhe.de/schulen

İpucu: Karls­ru­he­’­de ayrı­ca iki dil­li sınıf­la­ra sahip okul­lar ve Alman­ca, İng­il­izce veya Fran­sız­ca düzen­li sınıf­la­ra sahip bir Avru­pa Oku­lu vardır.

Kayıt oldu­ğum­da han­gi bel­ge­le­ri yanım­da götürmeliyim?

  • Çocu­ğun doğum belgesi
  • Çocu­ğun pasaportu
  • Ken­di pasaportunuz
  • Bir orta­oku­la kayıt için okul rapor­la­rı (var­sa)