Diğer Alman­ca kursları

Genç­ler için yoğun­laş­tı­rıl­mış yaz kursları/entegrasyon kurs­la­rın­da birey­sel tanı­tım.
Enteg­ras­yon kurs­la­rı­na kayıt yap­tı­ra­ma­yan kişi­ler, Alman İdari Yönet­me­li­ği (VwV) kap­sa­mın­da­ki kurs­la­ra katı­la­bi­lir­ler.
Baden-Würt­tem­berg eya­le­ti ve Karls­ru­he şeh­ri VwV kurs­la­rı­nı finan­se etmektedir.

1. İşg­üc­üne katıl­ma­ya hazır­la­nan genç­ler ve genç yetiş­kin­ler için yoğun dil kursları/yaz tati­li kursları.

Kurs­lar, B1 veya B2 hedef dil sevi­ye­sin­de ser­ti­fi­ka­lı bir sınav­la sona ermek­te­dir.
Yaz tatil­le­rin­de (yak­la­şık beş ila altı haf­ta) top­lam 150 öğre­tim biri­min­den olu­şan yoğun­laş­tı­rıl­mış yaz kurs­la­rı düzenlenmektedir. 

2. Enteg­ras­yon kurs­la­rı­na katıl­ma­ya hak kaza­na­ma­yan kişi­le­rin ter­fi etti­ril­me­si.
Bu yar­dım, uyum kurs­la­rı­na eri­şi­mi olma­yan veya henüz olma­yan ve sınır dışı edil­me teh­li­ke­si altın­da olma­yan tüm göç­men­le­re yöneliktir.

Kayıt

  • Bir VwV kur­su­na kay­dol­mak için lüt­fen bize ori­ji­nal, dol­du­rul­muş ve imzalanmış  baş­vu­ru formu
  • Otur­ma izni­ni­zin bir kop­ya­sı (otur­ma izni, geçi­ci otur­ma izni, hoş­gö­rü izni veya AB vatan­daş­la­rı söz konu­su oldu­ğun­da kim­lik kar­tı şeklinde)

Temas
Her­han­gi bir soru­nuz var­sa, size tele­fon­la bil­gi ver­mek­ten mem­nu­ni­yet duya­rız: 0721 133‑5727 veya e‑posta: buero.fuer.integration(at)sjb.karlsruhe.de.