Hizmetler

Hizmetler

Centre Culturel Franco-Allemand

Stif­tung Cent­re Cul­tu­rel Franco-Allemand

Pazartesi 9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Salı 9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Çarşamba 9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Perşembe 9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Cuma 9:30 - 12:30

Karls­ru­he

Kar ama­cı güt­me­yen CCFA Karls­ru­he vak­fı, Karls­ru­he­’­nin kal­bin­de iki dil­li bir kül­tür ve dil mer­ke­zi­dir. Tek­li­fi­miz şun­la­rı içerir:

*Dil edi­ni­mi
o Dil edi­ni­mi için Fran­sız­ca kurs­la­rı, sına­va hazır­lık, iş Fran­sız­ca­sı ve tema­tik kurslar
o Her yaş ve sevi­ye için grup ve birey­sel dersler
o DELF/DALF sınavları
o CCFA­’­da, yeri­niz­de veya sanal olarak

*çocuk­lar ve genç­ler, ana­okul­la­rı ve okul sınıfları
o dil ani­mas­yo­nu, miting­ler, atöl­ye çalış­ma­la­rı, oku­ma­lar, zana­at öğle­den sonraları
o 5 yaşı­na kadar çocuk­lar için Fran­sız oyun grubu
o Yurt­dı­şın­da­ki fır­sat­lar hak­kın­da bil­gi (Alman-Fran­sız Genç­lik Daire­si­’­nin bil­gi noktasıyız)

*Kül­tür
o Yıl boyun­ca kül­tü­rel etkinlikler
o Ser­gi­ler, kon­ser­ler, oku­ma­lar, çalış­tay­lar, aksi­yon günleri…

*Değiş tokuş
o Müda­vim­ler masa­sı: Her ayın üçün­cü Çar­şam­ba günü ger­çek­le­şen Alman-Fran­sız müda­vim­le­ri masa­sı. Tanı­şın, değiş tokuş yapın ve yeni arka­daş­lar edi­nin. (ücret­siz)
o Ciné Club: Film akşam­la­rı ve ardın­dan ortak bir deği­şim en fran­ça­is. (bağış için)

*Med­ya kütüphanesi
o Kla­sik­ler, yeni çıkan­lar ve DVD­’­ler. Odak nok­ta­mız, dil edi­ni­mi için uygun olan Fran­sız­ca med­ya­dır. Ayrı­ca yara­tı­cı Fran­sız yayın­cı­lar­dan çocuk­lar ve genç­ler için özel ola­rak tasar­lan­mış kitap­lar­dan bir seç­ki sunu­yo­ruz: pop-up kitap­lar, sanat­sal ola­rak tasar­lan­mış albüm­ler, çiz­gi roman­lar, oyun­lar ve çok daha fazlası!
o Ücret­siz ödünç alınabilir
Daha faz­la bil­gi ve tav­si­ye için ccfa-ka.de, +49 (0)721 160380 veya haber bültenimiz

*Alman-Fran­sız müda­vim­le­ri tablosu
Kar ama­cı güt­me­yen Cent­re Cul­tu­rel Fran­co-Alle­mand, her ayın üç çar­şam­ba günü Karls­ru­he­’­nin mer­ke­zin­de­ki bina­sın­da bir Alman-Fran­sız müda­vim masa­sı sunuyor.
Top­lan­tı­lar, gün­cel Fran­sız-Alman­ca konu­la­rı hak­kın­da fikir alış­ve­ri­şin­de bulun­ma, yeni arka­daş­lar­la tanış­ma ve dil bece­ri­le­ri­ni taze­le­me fır­sa­tı sunu­yor. Gelin, sizi ilgi­len­di­ren tüm konu­lar hak­kın­da rahat bir ortam­da tar­tı­şın! Biz fran­ça­is & par­le Deutsch konu­şu­yo­ruz, yakın­da görüşürüz!
Ne zaman: 21 Ekim 2020’den iti­ba­ren her ayın üçün­cü Çarşambası.
Nere­de: CCFA Karls­ru­he Vak­fı­’n­da veya hava müsa­it oldu­ğun­da dışarıda.
Daha faz­la bil­gi için ccfa-ka.de ve info@ccfa-ka.de adre­si­ne pos­ta ile kayıt yaptırın.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Cent­re Cul­tu­rel Franco-Allemand
Karlst­ra­ße 52–54, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.