Çalış­ma izni alma (AB Vatan­da­şı Olma­yan­lar için)

Alman­ya­’­da çalış­ma­nı­za izin veri­lip veril­me­me­si Aufent­halts­ti­tel’ini­ze (otur­ma izni) bağ­lı­dır.
İkam­et izni­niz pasa­por­tu­nuz­da­dır. Arbe­it­ser­la­ub­nis’ini­zin duru­mu­nu etki­ler (çalış­ma izni):

  • AB vatan­daş­la­rı Alman­ya­’­da çalı­şa­bi­lir, iş ara­ya­bi­lir veya önce­den izin alma­dan ser­best mes­lek sahi­bi olabilirler.
  • Men­şe ülke­niz­de vize yoluy­la çalış­ma izni baş­vu­ru­sun­da bulun­ma­dıy­sa­nız, Karls­ru­he­’­de­ki Aus­l­än­der­be­hör­de’ye (Uzay­lı­lar Kayıt Ofi­si) baş­vu­ru­da bulunmalısınız.

Lüt­fen 115’i ara­ya­rak veya ofis­le çev­ri­mi­çi ile­ti­şi­me geçe­rek ran­de­vu alın: www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminvereinbarung.de

Nere­de?
Aus­l­än­der­be­hör­de
Ord­nungs- und Bür­ge­ramt
Kaise­ral­lee 8
76124 Karls­ru­he
2. kat

  • Yanım­da neler getir­me­li­yim?
    Nüfus cüz­da­nı veya pasaport
  • İkam­et kaydı
  • Size neler veri­lecek?
    Otur­ma izni, ilti­ca işlem­le­ri için geçi­ci otur­ma izni (Aufent­halts­ges­tat­tung) veya baş­ka belgeler

Yurt­dı­şın­dan gelen ve Alman­ya­’­da çalış­mak iste­yen insan­lar için Fede­ral İş Acen­te­li­ği (Bun­de­sa­gen­tur für Arbe­it) şu adres­te önem­li bil­gi­le­ri bir ara­ya getir­miş­tir: https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/voraussetzungen-arbeiten-in-deutschland