Bir sağ­lık sigor­ta­sı şir­ke­ti­ne kaydolma

Alman­ya­’­da her­ke­sin sağ­lık sigor­ta­sı olma­sı gere­ki­yor ve ara­la­rın­dan seçim yapa­bi­le­ce­ği­niz bir­çok sağ­lık sigor­ta­sı şir­ke­ti var. Han­gi Kran­ken­kas­se’ye (sağ­lık sigor­ta­sı şir­ke­ti) kay­dol­mak iste­di­ği­ni­ze ken­di­niz karar verebilirsiniz.

Bah­şiş:

  • Bir işi­niz var­sa veya sos­yal güven­lik yar­dı­mı alı­yor­sa­nız, işve­re­ni­niz veya iş mer­ke­zi de sizi bir sağ­lık sigor­ta­sı şir­ke­ti­ne kaydedebilir.
  • Yasal sağ­lık sigor­ta­sı şir­ket­le­ri­nin lis­te­si­ne bura­dan bula­bi­lir­si­niz: www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/
  • Bir ebe­vey­nin zaten sağ­lık sigor­ta­sı var­sa, eşi ve çocuk­la­rı aynı sağ­lık sigor­ta­sı şir­ke­ti ile ücret­siz ola­rak aile üye­si ola­rak sigortalanabilir.

Her dok­tor ziya­re­ti­niz­de yanı­nız­da götür­me­niz gere­ken bir sağ­lık sigor­ta­sı kar­tı (Kran­ken­ver­sic­her­ten­kar­te) ala­cak­sı­nız.

Bil­mek güzel: Memur­lar, yük­sek gelir­li­ler ve ser­best çalı­şan­lar Alman­ya­’­da­ki özel bir sağ­lık sigor­ta­sı şir­ke­ti­ne kaydolabilir.