Mes­lek­le ilgi­li Alman­ca kursları

Enteg­ras­yon kur­sun­dan son­ra işle ilgi­li bir dil kur­su­na katıl­mak müm­kün­dür. İşle ilgi­li dil kurs­la­rı genel­lik­le iş piya­sa­sın­da­ki şan­sı artı­rır. C1 dil sevi­ye­si­ne kadar Alman­ca bece­ri­le­ri­ni öğretirler.

İş Bul­ma Mer­ke­zi ve İş Bul­ma Kuru­mu müş­te­ri­le­ri, vaka çalı­şan­la­rı­na baş­vur­ma­lı­dır. Diğer her­kes (çalı­şan­lar ve staj­yer­ler dahil) Fede­ral Göç ve Mül­te­ci­ler Daire­si­’­ne (BAMF) başvurabilir.

İşle ilgi­li dil kurs­la­rı hak­kın­da bilgi:

Fede­ral Göç ve Mül­te­ci­ler Daire­si (BAMF)

Çalı­şan­lar için katı­lım hak­kı başvurusu

Staj­yer­ler için katı­lım hak­kı başvurusu

Karls­ru­he­’­de işle ilgi­li dil kurs­la­rı için gün­cel kurs teklifleri:

Fede­ral İş Bul­ma Kuru­mu (Bun­de­sa­gen­tur für Arbeit)

Sprac­ha­ka­de­mie

DAA Karls­ru­he

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.