Hizmetler
Hizmetler

Ulus­la­ra­ra­sı Çev­ri­mi­çi Kütüphane

Ulus­la­ra­ra­sı Çev­ri­mi­çi Kütüp­ha­ne­’­nin diji­tal hizmetleri

Karls­ru­he şeh­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı çev­ri­mi­çi kütüp­ha­ne­si, kütüp­ha­ne kar­tı ile kul­la­nı­la­bi­len fark­lı dil­ler­de çeşit­li ücret­siz diji­tal hiz­met­ler sun­mak­ta­dır. Böy­le­ce iste­di­ği­niz zaman, iste­di­ği­niz yer­de kullanabilirsiniz.

💡Tüm diji­tal hiz­met­ler geçer­li bir kütüp­ha­ne kar­tı ile kul­la­nı­la­bi­lir. Giriş yap­mak için kul­la­nı­cı numa­ra­nı­za (kütüp­ha­ne kar­tı­nız­da­ki 12 hane­li numa­ra) ve şif­re­ni­ze (kayıt sıra­sın­da var­sa­yı­lan ola­rak ata­nır: Doğum tari­hi­niz, DDMMYYY for­ma­tın­da sekiz haneli).

Press­Re­ader

Press­Re­ader’da 60’tan faz­la dil­de 7.000’den faz­la gaze­te ve der­gi mev­cut­tur. Afri­kan­ca­’­dan Kazak­ça­’­ya, Romen­ce­’­den Zulu­ca­’­ya kadar diji­tal bası­lı med­ya seçe­nek­le­ri çok geniş. “Press­Re­ader” uygu­la­ma­sı ola­rak da mevcuttur.

📱Bas­mak içinReader


OverD­ri­ve (Libby)

Yetiş­kin­ler ve genç­ler için İng­il­izce, Fran­sız­ca, İtaly­anca, İsp­any­olca ve Ukray­na­ca dil­le­rin­de e‑kitaplar ve e‑sesler. “Libby” uygu­la­ma­sı mobil kul­la­nım için mevcuttur.

📱
OverD­ri­ve­’a

📎
El İlanı OverDrive


E‑Lerning kurs­la­rı

Çok sayı­da e‑öğrenme kur­su, çev­ri­mi­çi kütüp­ha­ne­miz olan “Onle­ihe” ara­cı­lı­ğıy­la ödünç alınabilir.
Bura­da örne­ğin şun­la­rı da bulabilirsiniz:

  • İsp­any­olca, İng­il­izce, Fran­sız­ca veya Japon­ca gibi fark­lı dil­ler­de kurslar
  • Alman­ca, İng­il­izce, İsp­any­olca veya İtaly­anca gibi dil­le­ri öğren­mek için kurslar

🔎
Onle­ihe­’­de­ki tüm e‑öğrenme kurslarına


Film­fi­end

Film izle­me hiz­me­ti­mi­zi — diğer tüm diji­tal tek­lif­ler gibi — geçer­li kütüp­ha­ne kar­tı­nız­la iste­di­ği­niz zaman ve iste­di­ği­niz yer­de kullanabilirsiniz.
Filmf­ri­en­d­’­de tüm film­le­ri ori­ji­nal dilin­de izle­me ola­na­ğı­na da sahip­si­niz, örne­ğin Hol­lan­da­ca, Fran­sız­ca, Tamil­ce, İngilizce …
Filmf­ri­end bir uygu­la­ma ola­rak da mevcuttur.

📱 F ilm Arka­da­şı­na

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.