Diğer Alman­ca kurs­la­rı ve top­lan­tı teklifleri

Karls­ru­he­’­de bağım­sız der­nek­ler veya diğer kurum­lar tara­fın­dan düzen­le­nen Alman­ca öğren­me tek­lif­le­ri de vardır.

  • Bu kurs­lar, enteg­ras­yon kurs­la­rı­na katıl­ma­sı­na izin veril­me­yen­ler de dahil olmak üze­re Alman­ca öğren­mek iste­yen her­ke­se açıktır.
  • Bu kurs­lar her zaman ücretsizdir.
  • Katı­lım tama­men gönül­lü­lük esa­sı­na dayanmaktadır.

Her­kes için kurslar

Sprecht mite­inan­der! Mühl­burg Şehir Mer­ke­zi­’n­de
Mühl­burg Kent Mer­ke­zi­’n­de (BZM), Weinb­ren­nerst­ras­se 79 a, 76185 Karls­ru­he, açık tek­lif Sprecht mite­inan­der! Karls­ru­he e.V. Çar­şam­ba ve Cuma gün­le­ri 18:30 — 20:00 saat­le­ri ara­sın­da gerçekleşmektedir.

Sprech­Punkt Ulus­la­ra­ra­sı Top­lan­tı Mer­ke­zi­’n­de (ibz)
Ulus­la­ra­ra­sı Top­lan­tı Mer­ke­zi ibz, Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Karls­ru­he­’­de, Sprech­Punkt tek­li­fi her zaman Pazar­te­si gün­le­ri 18:30 — 20:00 (çev­ri­mi­çi) ve Per­şem­be gün­le­ri 18:30 — 20:00 saat­le­ri ara­sın­da gerçekleşir.

Fre­un­de für Frem­de e.V. tara­fın­dan Ulus­la­ra­ra­sı Top­lan­tı Mer­ke­zi­’n­de (ibz) Alman­ca ders­le­ri
Fre­un­de für Frem­de e.V. der­ne­ği tüm sevi­ye­ler için kurs­lar halin­de veya birey­sel ders­ler ola­rak ücret­siz Alman­ca ders­le­ri sun­mak­ta­dır. Tek­lif önce­lik­le sığın­ma­cı­la­ra ve enteg­ras­yon kur­su hak­kı olma­yan kişi­le­re yöneliktir.

Mül­te­ci­ler için kurslar

Men­no­ni­te Reli­ef Soci­ety tara­fın­dan İns­an Hak­la­rı Mer­ke­zi­’n­de veri­len Alman­ca kurs­la­rı
Gönül­lü­ler pazar­te­si­den cuma­ya Men­no­ni­tisc­hes Hilf­s­wer­k­’in tesis­le­rin­de mül­te­ci­le­re ücret­siz Alman­ca ders­le­ri veri­yor. Öğret­men­ler, içe­ri­ği müm­kün oldu­ğun­ca öğren­ci­le­rin fark­lı sevi­ye­le­ri­ne uyar­la­ma­ya çalı­şır­lar. Bunun­la bir­lik­te, ilk önce­lik dil­sel iler­le­me değil, güzel bir atmos­fer­de bir­bi­ri­miz­le sami­mi bir ile­ti­şim kurmaktır.

Böl­ge­sel çalış­ma­lar ve dil ala­nın­da ilk oryan­tas­yon kurs­la­rı, Fre­un­desk­re­is Asyl e.V.
Oryan­tas­yon kurs­la­rı önce­lik­le belir­siz bek­len­ti­le­ri olan mül­te­ci­le­re yöne­lik­tir. Yer olma­sı halin­de, Enteg­ras­yon kur­su­na katı­lı­mın (henüz) müm­kün olma­ma­sı koşu­luy­la, tanın­mış mül­te­ci­ler ve izin veri­len kişi­ler de katılabilir.

Fre­un­desk­re­is Asyl e.V.‘den düşük eşik­li kadın kurs­la­rı
Fre­un­desk­re­is Asyl e.V. düşük eşik­li kadın kurs­la­rı sağ­la­yı­cı­sı­dır. Alman­ca öğren­me­nin yanı sıra, gün­lük yaşam­la ilgi­li konu­la­ra ve top­lum­da­ki oryan­tas­yo­na odak­la­nıl­mak­ta­dır. Kurs katı­lım­cı­la­rı­nın çocuk­la­rı­na kurs­lar sıra­sın­da bakılmaktadır.

Tan­dem­ler

Volks­hochsc­hu­le­’­nin tan­dem ortak ara­bu­lu­cu­lu­ğu
Alman­ca veya baş­ka bir dil konuş­mak iste­di­ği­niz bir tan­dem part­ne­ri arı­yor­sa­nız, Yetiş­kin Eği­tim Mer­ke­zi plat­for­mun­da kayıt olabilirsiniz.

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.