Hizmetler

Hizmetler

Adil Tica­ret Şeh­ri Karlsruhe

Adil Tica­ret Taahhüdü

Adil Tica­ret Şeh­ri Karls­ru­he­’­nin arka­sın­da Adil Tica­ret ürün­le­ri satın alan, insan­la­rı Adil Tica­ret hak­kın­da bil­gi­len­di­ren, baş­ka­la­rı­na bu konu­da bil­gi veren ve World Shop, Agen­da 21 Karls­ru­he eV ve konuy­la ilgi­li diğer giri­şim­le­re katı­lan tüm insan­lar var. Onla­rı tanı­mak için en iyi zaman, Karls­ru­he­’­nin Fair Week­’in ülke çapın­da­ki kam­pan­ya döne­min­de çeşit­li bir prog­ram­la katıl­dı­ğı her yıl Eylül ve Ekim ayla­rı­dır. Dün­ya mağa­za­sın­da alış­ve­riş yapa­rak veya sayı­sız giri­şi­mi ziya­ret ede­rek, üre­ti­ci­le­re des­tek olma ve yıl boyun­ca One World grup­la­rı­nın aktör­le­riy­le ağ kur­ma fır­sa­tı­na sahipsiniz.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Susan­ne Gerner
Stadt Karls­ru­he, Umwelt- und Arbeitsschutz
Markg­ra­fenst­ra­ße 14, 76131 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.